Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder och skola inom Backa 1:13 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.15

Områdesbeskrivning

Planområdet, som är ca 60 hektar stort, ligger söder om Nödinge i anslutning till golfbanan. Pendeltågsstationen ligger 1-2 kilometer norr om planområdet. Området innefattar Lahallsåsen och är delvis mycket kuperad.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 500-600 nya bostäder i form av småhus i friliggande och sammanbyggda former, flerbostadshus och en förskola. Planens syfte är också att värna befintliga natur- och kulturvärden liksom förutsättningarna för rekreation och friluftsliv.

Planprocessen

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ett planförslag var på samråd under våren 2016.

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan den 9 februari - 9 mars 2022. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen