Länk till startsidan

Planprogram

Vid behov kan detaljplanen behöva grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för området. Den räknas därför som en strategisk plan.

För större områden

Ett program tas oftast fram för större områden för att lägga fast en struktur för till exempel nya gator, bebyggelseområden, rekreationsområden och service. Program behövs inte för enklare detaljplaner eller om översiktsplanen ger tillräckliga riktlinjer. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer samt visa alternativa förslag och lösningar på problem. Det ger även berörda en möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planprocessen.

Programmet skickas ut på så kallat programsamråd där statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och allmänhet kan lämna synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter och yttranden redovisas i en samrådsredogörelse. Efter eventuella justeringar kan programmet antas. Om arbetet löper på som planerat tar ett planprogram cirka 1–2 år att ta fram.

Framtagna planprogram

Följande planprogram har arbetats fram i kommunen

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 18 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen