Länk till startsidan

Nödinge

Enligt Ale kommuns översiktsplanering ska Nödinge utvecklas till en småstad och växa till närmare 10 000 invånare fram till år 2030. Nödinge ska präglas av närheten till både vardagslivets målpunkter och utbudet i Göteborgsregionen och kännetecknas av variation, trygghet och öppenhet för alla.

Fördjupad översiktsplan Nödinge 2030

Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge (som antogs 2018) ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i kommunen och regionen. Den anger kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i Nödinge. Planen sträcker sig till år 2030.

Nödinge växer

År 2030 beräknas Nödinge ha 10 000 invånare. Det betyder att Nödinge ska växa med 4–5 procent varje år. I planen finns också tankar om framtiden på längre sikt. Fokus ligger på en stationsnära utveckling med en blandning av bostäder, verksamheter och service med en väl fungerande infrastruktur. Det skapar förutsättningar för hållbara resvanor.

Utformning av Nödinge

Nödinges utformning ska utgå från befintliga värden som naturmiljö, kulturmiljö och sociala värden och präglas av variation, mångfald och flexibilitet. Centrala Nödinge är ett prioriterat utvecklingsområde. Där ska det växa fram en blandad och relativt tät byggelse. Södra Nödinge byggs ut med bostäder, kollektivtrafik och service samtidigt som gröna kilar mot Vättlefjäll bevaras. Grönområdena kring Vimmersjön stärks som rekreationsområde.

Information, handlingar och utredningar i FÖP Nödinge

Detaljplanering

I Nödinge pågår arbete med ett antal detaljplaner för att möjliggöra bostäder, park, förskolor och skola samt centrumändamål.

Uppdaterades: 3 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen