Länk till startsidan

Älvängen

I Älvängen ska stadskvaliteterna utvecklas i samma takt som antalet invånare växer. Med stadskvaliteter menas bland annat ett levande och tryggt centrum med trivsamma mötesplatser för nöje, rekreation, kultur, avkoppling och handel.

Fördjupad översiktsplan för Älvängen

För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller vi på att ta fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen.

Fördjupad översiktsplan för Älvängen

Strukturskiss för centrala Älvängen


Strukturskissen för Älvängen syftar till att visa en möjlig framtida utveckling av de centrala delarna i Älvängen samt ge underlag till pågående och kommande detaljplaner.

Strukturskissen Pdf, 58 MB.

Strukturskissen godkändes av samhällsbyggnadsnämnden den 6 september 2023.

Platsutveckling och tidsbegränsade åtgärder

Mycket är på gång, men planering och genomförande av centrumkärnan tar tid. Att det tar lite tid innan planeringen för platsen är klar ger oss möjlighet att skapa en mötesplats, en arena, en aktivitetsyta under åren innan byggnationen kommer igång. De erfarenheter vi får av att "testa" platsen för olika aktiviteter kan vara värdefull när den mer permanenta bebyggelsen ska planeras och utföras.

Miniparken Älvgläntan

Kommunen har köpt in fastigheter längs med Göteborgsvägen för kommande utvecklingsprojekt. En av dessa byggnader var i så dåligt skick att det tyvärr behövdes rivas. Tomten är värdefull för kommande gestaltning när det gäller bland annat dagvattenhantering. Till dess har en minipark anlagts på den gamla villatomten.

Före detta ICA-fastigheten

En åtgärd som har genomförts innan mer långsiktig byggnation startar är att före detta ICA-huset är rivet. Med sitt centrala läge nära pendeltågstationen och Göteborgsvägen lämpar sig platsen som en målpunkt och mötesplats. Platsen ska användas till att öka attraktiviteten i centrum och den kan utnyttjas fritt av invånare och besökare.

Detaljplanering

I Älvängen pågår även ett antal övriga planprojekt för bostäder och centrumändamål.

Detaljplan för skolverksamhet inom del av Utby 2:4 och 30:1
Detaljplan för bostäder och centrumändamål inom Utby 2:76 med flera
Detaljplan för bostäder inom Utby 2:27 med flera
Detaljplan för bostäder inom Paradiset (vilande)

Uppdaterades: 29 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen