Länk till startsidan

Inför detaljplan

Den som vill att en detaljplan ska upprättas eller ändras, kan ansöka om planbesked hos kommunen. Syftet med planbesked är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd som kräver detaljplaneläggning ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att visa vad marken inom ett visst område får användas till och hur bebyggelse ska utformas.

Planbesked

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) finns det en möjlighet att ansöka om planbesked. Det innebär att kommunen ska redovisa sin avsikt i fråga om att inleda eller inte inleda ett detaljplanearbete i ett planbesked. Planbesked ska ges av samhällsbyggnadsnämnden inom fyra månader efter inkommen komplett ansökan. Planbeskedet är inte bindande, inte heller möjligt att överklaga.

Avgift

Avgiften för handläggning av ett planbesked beror på ärendets omfattning och beräknas enligt kommunens gällande taxa. Kostnaden för planbeskedet beror på hur mycket arbete planenheten och de kommunala remissinstanserna behöver lägga ner för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ta ett beslut om planbesked. Timkostnaden är 1300kr/timme.

En uppskattning av kostnaden för ett planbesked

Åtgärd

Exempel

Tid

Kostnad

Enkel

Ett fåtal hus med okomplicerade förutsättningar.

cirka 30tim

cirka
39 000kr

Medel

Ett större antal hus eller där flera olika frågor behöver klaras ut, det kan gälla naturvärden, tillgång till vatten och väg, geotekniska frågor med mera.

cirka 40tim

cirka
52 000kr

Stor

Ett stort antal hus eller ett verksamhetsområde där många frågor behöver hanteras.

cirka 60tim

cirka
78 000kr

En avgift tas även ut om ansökan återtas. Kostnaden är baserad på upparbetad tid fram till återtagandet.

Mer information finns i plan-och byggtaxan Pdf, 459 kB..

Ansökan om planbesked

Planprocesser startar normalt med att exploatören ansöker om planbesked för ny detaljplan eller för detaljplaneändring hos kommunen. Om du har en önskan att detaljplanelägga ett område i kommunen för bostäder, verksamheter eller annat ändamål kan du fylla in en ansökningsblankett och skicka in till oss. Vi ser gärna att intressenter kontaktar planering- och exploateringsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för en diskussion innan ansökan skickas in.

Ansökan ska innehålla:

  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Fastighetsbeteckning
  • Beskrivning av projektet: Omfattningen och ändamålet med planläggningen (exempelvis: bostäder, verksamheter eller handel)
  • Karta över området
  • Sökandens och fastighetsägarens påskrift
  • Eventuellt övriga upplysningar

Ansökan skickas till Ale kommun samhällsbyggnadsförvaltningen 449 80 Alafors
eller till plan@ale.se

Vad händer efter inlämnad ansökan?

När vi har fått in en ansökan tittar vi om alla efterfrågade uppgifter finns med. Om ärendet är komplett så får sökande ett skriftligt besked. Vi gör sedan en bedömning om platsens lämplighet. Ansökan går ut på internremiss till berörda verksamheter i kommunen. Ett underlag tas fram som ligger till grund när samhällsbyggnadsnämnden beslutar om det är lämpligt att upprätta en detaljplan för aktuellt område. I vissa fall gör samhällsbyggnadsnämnden bedömningen att ansökan inte är lämplig att genomföra. Nämnden lämnar då ett negativt planbesked som motiveras. Det kan handla om att förslaget inte stämmer med kommunens styrdokument eller att det riskerar strida mot andra intressen.

Vad händer efter positivt beslut? 

Efter ett positivt beslut placeras ärendet i en turordning med beslutade planärenden som ska prioriteras. Inför uppstart tar planering- och exploateringsenheten kontakt med sökande för att teckna ett planavtal. Därefter handläggs ärendet enligt den gällande detaljplaneprocessen.

Planprogram

Vid behov kan detaljplanen behöva grundas på ett planprogram. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer samt visa alternativa förslag och lösningar på problem. Ett planprogram tas oftast fram för större områden för att lägga fast en struktur för till exempel nya gator, rekreationsområden och service.

Planprogram

Ta gärna del av:

Uppdaterades: 11 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen