Länk till startsidan

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner

Planer på samråd eller granskning

Alla detaljplaner har tillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Planer på samråd eller granskning

Antagna och laga kraftvunna detaljplaner

En detaljplan som är antagen får laga kraft tidigast efter tre veckor. Om antagandebeslutet har överklagats får detaljplanen laga kraft först efter att ärendet är avgjort av domstolen. När detaljplanen har fått laga kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med den nya planen och bygglov kan beviljas. Detaljplanen gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Antagna och laga kraftvunna planer

Gällande detaljplaner

De gällande detaljplanerna är uppdelade utifrån vilket område de gäller för.

Gällande detaljplaner

 

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 24 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen