Länk till startsidan

Översiktsplan

Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 15 november 2021. Planen vann laga kraft 11 december 2021.

Översiktsplanen

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och är en viktig del i kommunens arbete för en hållbar samhällsutveckling. Att översiktsplanen hålls aktuell har stor betydelse för att planen ska kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande beslut. För att hålla översiktsplanen uppdaterad ska kommunen vid varje ny mandatperiod pröva om översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Översiktsplanen är vägledande

Översiktsplanen är vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, prövar bygglov enligt plan- och bygglagen och när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Ale översiktsplan 2021

Kommunen har tagit fram en ny översiktsplan som sträcker sig fram till år 2050. Tiden för samrådet var våren 2021 och utställningen var tillgänglig sommaren 2021.

Ale översiktsplan 2021 Pdf, 12 MB.

Ale översiktsplan 2021 (karta) Länk till annan webbplats.

De synpunkter som inkom under samrådet och utställningen har använts i arbetet. Synpunkterna är sammanställda med kommentarer i samrådsredogörelse och utställningsutlåtande.

Vad innehåller en översiktsplan?

Översiktsplanen ska visa

  • hur kommunen långsiktigt planerar att använda, utveckla och bevara den byggda miljön.
  • hur mark-och vattenområden ska användas.
  • hur hushållning med naturresurser ska beaktas.
  • kommunens ställningstagande när det gäller hänsyn till allmänna intressen.
  • hur man avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitetsnormer.
  • hur kommunen planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
  • hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regionala mål, planer och program, som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
  • hur kommunen ser på hantering av risker för klimatrelaterade skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion.

Planeringsstrategi

Nya planeringsanspråk och intressen gör att översiktsplanen behöver ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Under varje mandatperiod ska kommunen anta en planeringsstrategi som visar ställningstaganden och prioriteringar för det fortsatta arbetet. Krav på översiktsplan och vad den ska innehålla finns i plan- och bygglagens kapitel 3.

Fördjupning av översiktsplanen

Översiktsplanen kan ändras genom en fördjupning. En sådan innebär en mer detaljerad redovisning av ställningstaganden inom ett visst geografiskt område. Skälet är att översiktsplanen ska kunna fungera som en tydlig vägledning inför efterföljande beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen, till exempel för bygglov.

Fördjupad översiktsplan Nödinge

Nu arbetar vi även med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Älvängen.

Tillägg till översiktsplanen

Översiktsplanen kan även ändras genom ett tillägg. Det innebär att planeringsfrågor som inte tidigare har tagits upp i översiktsplanen behandlas över hela kommunens yta. Genom att arbeta med tillägg till översiktsplanen kan planen hållas aktuell i väntan på en omarbetning. Frågor som kan behandlas genom tillägg till översiktsplanen är till exempel vindkraft, förorenade områden, farligt gods, tysta områden och översvämningsområden.

Vindbruksplan

I samband med framtagandet av Ale översiktsplan 2021 gjordes en översyn av Ale Vindbruksplan som togs fram 2007 och uppdaterades 2014. Den ursprungliga vindbruksplanen bedöms fortfarande vara aktuell när det gäller utpekade områden, riktlinjer och konsekvenser men något föråldrad avseende förutsättningar och teknik.

Översynen resulterade i en sammanfattning av vindbruksplanen med förutsättningar och teknik utifrån dagens situation. Sammanfattningen finns på kommunens digitala ÖP-plattform, Ale översiktsplan 2021 under rubriken Tematiska tillägg/Vindbruksplan

Vindbruksplan, tematisk översiktsplan 2014-09-29 Pdf, 29 MB.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram, tematisk översiktsplan 2007-09-24 Pdf, 10 MB.

Kulturarvsplan

Kulturarvsplan, tematisk översiktsplan 2009-06-15 Pdf, 8 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen