Länk till startsidan

Vatten och avlopp

Vilka riktlinjer har du som privatperson när det gäller ditt privata dricksvatten och vilka lagar och föreskrifter måste det kommunala dricksvattnet följa?

Spill- och dagvatten

Det kommunala avloppet är uppdelat i spill- och dagvatten. Spillvatten är det vatten som kommer från dusch, toalett, disk med mera, medan dagvatten är regn och snö. Denna separering gör vi för att minska belastningen på reningsverket samt för att separera förorenade spillvattnet från dagvattnet. De föroreningar som finns i dagvattnet är inte lika farliga för människors och djurs hälsa och miljö.

VA-plan

VA-planen är framtagen för att beskriva lokala förutsättningar och hur kommunen ska planera sin långsiktiga hantering av vatten och avlopp. Den omfattar både det kommunalt beslutade verksamhetsområdet för vatten och avlopp och fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde.

Ale kommuns VA-plan består idag av tre olika dokument. Under hösten 2023 arbetas en fjärde del fram som kallas Vattentjänstplan. Denna förväntas beslutas i januari/februari 2024.

VA-planen kompletteras i sin tur med andra dokument som antingen är interna för VA-verksamheten eller som kan ses som självständiga dokument som uppdateras efter behov.

VA-översikten

Del 1 VA-översikten Pdf, 6 MB. är en sammanställning av känd kunskap som påverkar den nuvarande och framtida VA-försörjningen i Ale kommun. Stor tyngd läggs på den befintliga allmänna VA-anläggningen, olika typer av enskilda anläggningar samt samlad bebyggelse (grupper av bebyggelse där det i framtiden kan finnas behov av förändrad VA-struktur). Utöver detta berörs även en mängd omvärldsfaktorer som direkt eller indirekt berör VA-försörjningen. Exempel på detta är lagstiftning, krav från myndigheter, förväntad bebyggelseutveckling, naturvärden, status på recipienter med mera.

VA-översikten beslutas inte utan bidrar främst som beslutsunderlag.

VA-strategin

Del 2 VA-strategin Pdf, 1 MB. innehåller kommunal vision och viljeinriktningar. VA-strategin ska därmed utgöra en prioriteringsgrund för hur åtgärder planeras och genomförs och samtidigt ge en övergripande och tydlig struktur att utgå från i det kommunala VA-arbetet. VA-strategin ska på ett eller annat sätt beröra långsiktig planering för all typ av VA-försörjning i Ale kommun.

VA-strategin beslutas i kommunfullmäktige.

VA-program

Del 3 VA-program Pdf, 7 MB. innehåller en kartläggning av bebyggda områden utanför idag beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp. För kartlagda områden har en bedömning genomförts av förväntat behov av förändrad VA-struktur och möjlighet till allmänt VA.

VA-program beslutas i samhällsbyggnadsnämnden.

Vattentjänstplanen

Del 4 Vattentjänstplanen innehåller en beskrivning av åtgärder i två delar som behöver genomföras för att nå den uppsatta visionen och ställningstaganden som kommunen beslutat om för den allmänna anläggningen. Vissa av åtgärderna kommer att kopplas till geografiska områden och vissa är generella för hela kommunen.

Vattentjänstplanen beslutas i kommunfullmäktige.

Förslag till vattentjänstplan för Ale kommun

Vattentjänstplan samrådshandling Pdf, 2 MB.

Antagande preliminärt i januari/februari 2024.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Kommunens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) beskriver hur du får lov att använda dig av kommunens dricksvatten-, spillvatten och dagvattenanläggning. Du som är kopplad till den allmänna anläggningen måste använda den på rätt sätt för att inte problem ska uppstå.

I broschyren Råd, anvisningar och ABVA 2008 Pdf, 7 MB.. kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter när du är inkopplad till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att leverera rent dricksvatten och att föra bort och rena spillvatten inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. Ansvaret regleras i vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster).

Avgiften som tas ut får endast täcka kommunens nödvändiga kostnader, den så kallade självkostnadsprincipen. Lagen säger också att ekonomin för vatten och avlopp måste redovisas skiljt från övriga kostnader som kommunen har.

Fastighetsägarens ansvar

Den punkt där fastighetens servisledningar ansluter till kommunens ledningar kallas för förbindelsepunkt. Denna punkt är en gräns för ansvarsområdet mellan fastigheten och kommunens VA-huvudman. Fastighetsägaren ansvarar för de ledningar och andra VA-installationer som ligger innanför denna punkt, det vill säga på tomten. Kommunen ansvarar för alla ledningar som ligger utanför, det vill säga i gatan.

Du som fastighetsägare ansvarar för att ditt dagvatten inte hamnar i spillvattenledningen. Äldre fastigheter kan behöva utföra en dagvattenseparering från sin spillservis. Det är då du som fastighetsägare som är ansvarig för att installationen är korrekt utförd.

Ska du flytta?

Du som flyttar från ditt hus behöver göra en flyttanmälan, vilken inkluderar avtalet för ditt avfall samt vatten och avlopp. Görs inte en flyttanmälan kan du bli felaktigt debiterade för de nya ägares vattenförbrukning och avfallshantering. Du gör din flyttanmälan i vår e-tjänst för Flyttanmälan och ägarbyte Länk till annan webbplats..

Fel på kommunala VA-ledningar efter kontorstid

Kontakta SOS Alarm på telefon 031-703 14 37

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 12 februari 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten