Länk till startsidan

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunens översiktsplan och detaljplaner påverkar hur och vad du får bygga. Planerna ger riktlinjer för samhällets utveckling och användning av mark- och vattenområden.

Planläggning

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att utföra planarbetet, som sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Översiktsplan

Översiktsplanen är övergripande och omfattar hela kommunen. Den är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden.

Fördjupning och tillägg till översiktsplan

Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg till den befintliga översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om. Exempel på fördjupning och tillägg:

  • En fördjupad översiktsplan kan göras över ett geografiskt avgränsat område, exempelvis en tätort.
  • Ett tillägg till översiktsplanen behandlar planeringsfrågor som berör hela kommunen, exempelvis vindkraft.

Detaljplan

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras. I första hand är det kommunens tätorter som omfattas av detaljplaner.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 13 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen