Länk till startsidan

Ledsagning

Ledsagning innebär att en person följer dig till och från aktiviteter. Ledsagning gör det enklare för dig att ha kontakt med andra och vara med på olika aktiviteter.

Om du har en funktionsnedsättning så kan du ansöka om ledsagare enligt antingen Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller genom Socialtjänstlagen (SoL)

Vem kan få ledsagare?

Om du har en funktionsnedsättning, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att göra saker utanför ditt hem kan du få ledsagare. Insatsen är behovsprövad, vilket innebär att du måste ansöka hos kommunen för att få ledsagare.

Du kan få ledsagare enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du tillhör en av personkretsarna:

  • Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3: personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Om det orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet kan det innebära ett behov av stöd eller service.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

 

Tillhör du inte en av personkretsarna enligt LSS kan du ansöka om ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (SoL) genom vår e-tjänst för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka om bistånd enligt SoL Pdf, 499 kB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Vad kostar det?

Att ha ledsagare enligt LSS och SoL kostar ingenting. Du betalar dina egna kostnader i samband med olika aktiviteter, till exempel resor.

Lagen

Ledsagare omfattas av sekretesslagen 7 kap 4 §.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 16 februari 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen