Länk till startsidan

Gruppbostad och servicebostad

För personer med funktionsnedsättning finns boenden med särskild service. Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) finns olika typer av bostad med särskild service.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar

Detta är boenden för barn eller ungdomar med funktionsnedsättning som av någon anledning inte har möjlighet att bo hemma.

Det kan bero på att barnet eller ungdomen har mycket omfattande funktionsnedsättningar och behöver stå mycket stöd att det inte fungerar för föräldrarna att ta hand om barnet eller ungdomen hemma. Det kan också handla om bristande föräldraförmåga när det gäller att ta hand om barnet eller ungdomen med funktionsnedsättning.

Ungdomar kan i vissa fall beviljas bostad med särskild service för barn om de tillhör en personkrets enligt 1 § LSS och har valt att studera på internatskola. Om skolan har tillstånd att bedriva LSS verksamhet så fungerar internatboendet som ett särskilt boende.

Barn och ungdomar kan kan få familjehem eller bostad med särskild service enligt 9 § 8 p LSS.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

De vanligaste formerna av bostad med särskilt service är gruppbostad eller servicebostad. Den enda skillnaden mellan dessa olika boendeformer är hur stort behov du har av personalstöd.

  • Gruppbostad är för dig som har omfattande behov av stöd och omvårdnad. Det finns tillgång till personal dygnet runt.
  • Servicebostad kan passa för dig som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. En personalgrupp ger personligt stöd hela eller delar av dygnet beroende på den enskildes behov.
  • Särskilt anpassad bostad är ofta en lägenhet i det normala bostadsbeståndet. Det finns inget personalstöd i särskilt anpassad bostad. I vissa fall behövs bostadsanpassning kompletterad med stöd i form av till exempel personlig assistans, hemtjänst eller boendestöd.

I Ale kommun finns det gruppbostäder i Nödinge, Nol, Älvängen samt Krokstorp.

Servicebostäder finns i Surte, Nödinge samt Älvängen.

Vuxna kan få bostad med särskild service eller gruppbostad enligt 9 § 9 p LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Erbjudande om bostad

Beslut om bostad med särskild service eller särskilt boende verkställs utifrån individuella behov. Utgångspunkten är att du får ett boende i kommunen. Du kan komma med önskemål om var du vill bo, men du kan inte välja själv. När du beviljats insats blir du erbjuden ett boende utifrån dina behov. Det är ditt behov av stöd som avgör vilken typ av boende du kan få.

Om du har fått ett beslut om boende och har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta boendestrateg inom verksamhetsområde funktionsstöd via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen