Länk till startsidan

Stöd och insatser, LSS

Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som säger att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra.

Vilka får stöd?

LSS ersätter inte andra lagar som socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera. Om du inte omfattas av LSS kan du ansöka om likvärdig hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

För att kunna få insatser enligt LSS måste du:

1. Tillhöra någon av personkretsarna enligt 1 § LSS

  • Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3: personer med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Om det orsakar betydande svårigheter i det dagliga livet kan det innebära ett behov av stöd eller service.

2. Behöva den insats du ansöker om. Om du kan få stödet på annat sätt kan du inte få insatsen.

Vilket stöd och service kan du få?

Alla har rätt att ansöka om hjälp. Ansökningarna prövas utifrån om du tillhör någon av personkretserna och vilket behov du har av att få hjälp. Om du får en insats via LSS och redan har assistansersättning eller vårdbidrag från Försäkringskassan kan beslutet från Försäkringskassan ändras.

Det kostar inget att få en insats via LSS med undantag av maten på korttidsvistelse och hyran man betalar när man bor i en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad.

Individuell plan

När du får beslut om en LSS-insats ska du erbjudas en individuell plan. Den individuella planen ska göra det lättare för dig att vara med och bestämma om hur du ska få stöd. Planen gör du tillsammans med din socialsekreterare och de personer du vill ska vara med.

Du kan när som helt begära att få en individuell plan. Då kontaktar du din socialsekreterare.

Syftet med en individuell plan

Med en individuell plan kan du vara med och påverka hur du ska få stöd. TIll exempel kan planen göra det enklare om du har kontakt med till exempel skola/arbete/daglig verksamhet, sjukvård, habilitering, och/eller socialtjänst.

I planen ska det stå vad du har för mål med planen och vem som ska göra vad. På mötet bestäms även när ni ska ses igen för att följa upp planen. Man ska undersöka om planen ska ändras minst en gång om året. Du kan också avsluta din plan när du vill.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen