Länk till startsidan

Korttidshem och korttidstillsyn

På korttidsverksamheten inom Ale kommun kan barn och ungdomar med funktionshinder få både korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Korttidsvistelse

Insatsen korttidsvistelse, enligt 9 § 6 p lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), kan erbjudas både som rekreation och miljöombyte, eller som avlastning för anhöriga. I verksamheterna för korttidsvistelse finns en personalgrupp som är tillgänglig dygnet runt. Aktiviteterna som görs är utifrån barnets intresse och önskemål. Barnets bästa är i fokus och stödet ska vara individuellt anpassat.

Syftet med vistelsen är att barnen/ungdomarna ska ges möjlighet till aktiviteter och kompiskontakter samt att familjen ska ges avlastning.

Korttidsverksamhet i Ale

Korttidsverksamheten finns på korttidshem i Nödinge och i Älvängen.

Det går även att verkställa korttidsvistelse i en stödfamilj i stället för på ett korttidshem.

Korttidstillsyn efter skolan

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter själva skoldagen samt under skollov. Skolans ansvar enligt skollagen gäller till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Insatsen korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, enligt 9 § 7 p lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), ersätter fritidsverksamheten som barnet fram tills denna ålder haft rätt till.

I Ale så verkställs korttidstillsynen på våra korttidshem.

Avgift för måltider

Det utgår en måltidsavgift för vistelsen från och med ankomstdagen.

Så här ansöker du

Ansökan kan vara skriftlig, muntlig eller göras via Ale kommuns e-tjänst. Du behöver lämna in ett läkarintyg som visar att du tillhör någon av personkretsarna för att kunna få insatser enligt LSS.

Kontakta kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00 eller e-post kommun@ale.se. Fråga efter biståndsenheten eller din socialsekreterare om du redan har en sådan.

Du kan ansöka genom vår e-tjänst för insatser enligt LSS Länk till annan webbplats. eller på vår blankett ansöka insatser LSS Pdf, 1 MB..

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Överklagan

Om du inte får det stöd du vill ha kan du överklaga beslutet inom tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kontakta din socialsekreterare på kommunen för att få hjälp.

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen