Länk till startsidan

Äldre

Vi arbetar för att du som är 65 år eller äldre ska få leva och bo självständigt under trygga förhållanden och har en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi erbjuder därför stöd, service och omvårdnad av många olika slag.

Tolk

Behöver du tolk i dina kontakter med oss? Kontakta oss.

Tolk

Värdegrund

Äldreomsorgen i Ale kommun präglas av respekt för den enskilde och bygger på inflytande och delaktighet.

Äldreomsorgen i Ale kommun har infört lokal värdegrund samt lokala värdighetsgarantier som omfattar dig som är 65 år eller äldre och har beviljats insatser utifrån socialtjänstlagen.

Vem omfattas av värdegrunden?

Värdegrunden omfattar dig som är 65 år eller äldre och har beviljats insatser utifrån socialtjänstlagen i form av till exempel hemtjänst, dagverksamhet eller särskilt boende. Insatserna ska ges och utföras på ett sådant sätt att de stärker din möjlighet att uppleva välbefinnande och värdigt liv.

Lokal värdegrund för äldreomsorgen i Ale

I mötet med äldreomsorgen i Ale kommun upplever du möjligheter till värdigt liv och välbefinnande. Du upplever ett gott bemötande, trygghet och respekt för din privata sfär. Genom öppenhet, tillit och respekt formar vi omsorgen utifrån dina individuella förutsättningar och önskemål.

Lokala värdighetsgarantier

Gott bemötande

Vi bemöter dig med öppenhet, tillit och respekt

Kontaktman

Vi erbjuder dig en kontaktman inom den personalgrupp som ansvarar för utförandet av dina insatser. Kontaktmannen utformar i dialog med dig och om du så önskar även med dina närstående, hur omsorgen utifrån biståndsbeslutet ska utformas. Kontaktpersonen är den person du i första hand vänder dig till när du upplever att dina behov och önskemål förändras.

Genomförandeplan

Du får stöd av din kontaktman att utifrån en dialog er emellan, utforma din genomförandeplan. Genomförandeplanen innehåller uppgifter om hur de biståndsbeslutade insatserna ska utföras, utifrån dina individuella önskemål. Genomförandeplanen innehåller också möjligheter att dokumentera vad värdigt liv och välbefinnande innebär för dig.

Tillgänglighet

Du har information om hur och till vem du vänder dig om du har synpunkter på vårt samarbete eller kvaliteten på äldreomsorgens insatser. Säg vad du tycker om det vi gör genom att skicka en synpunkt till Ales kontaktcenter.

Personalens förhållningssätt

En värdegrund byggs upp av gemensamma värderingar om hur vi ska bemöta varandra. Värdegrunden beskriver det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete för att ambitionen i värdegrunden ska kunna införlivas och att äldre människor med stöd från äldreomsorgen, ska uppleva möjlighet till värdigt liv och välbefinnande.

Utifrån den lokala värdegrunden och de lokala värdighetsgarantierna är ledorden för bemötande, för all personal inom äldreomsorgen i Ale:

  • Delaktighet och självbestämmande
  • Bemötande och integritet
  • Trygghet och meningsfullhet

Delaktighet och självbestämmande

För oss betyder det att vi i alla möten med dig visar dig intresse, frågar och är lyhörda för dina behov. Vi vill verka för ditt medinflytande och därigenom skapa förutsättningar för ditt självbestämmande. Genom detta ges du möjlighet att själv påverka och ha inflytande över din vardag.

Bemötande och integritet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig ser dig i nuet, och just för den unika människa du är. Vi bekräftar dig och ser dig, vi tar dig på allvar och möter dig med öppenhet, tillit och empati. Vi visar respekt för din integritet och ditt privata liv.

Trygghet och meningsfullhet

För oss betyder det att vi i alla möten med dig, arbetar för att bidra till att just du ska uppleva en meningsfullhet, utefter dina egna förutsättningar och önskemål. Vi är medvetna om den lilla handlingens betydelse, och anstränger oss i varje möte med dig att förmedla trygghet, och visar en vilja att även förstå det outtalade.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 30 november 2023
Informationsägare: Socialförvaltningen