Länk till startsidan

Detaljplan för Nödinge centrum

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.14

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Nödinge strax öster om väg E45, i direkt anslutning till Nödinge pendeltågstation. Området är plant och består i huvudsak av hårdgjorda ytor och bebyggelse för centrum- och verksamhetsändamål. Planområdet är cirka 7 hektar stort. Marken ägs i huvudsak av Ale kommun och Balder fastighets AB. Delar av planområdet har markanvisats till Alebyggen och Peab.

Syfte

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av planområdet för i huvudsak centrumändamål, bostäder och kontor samt parkering. Syftet är också att skapa en sammanhängande småstadsstruktur med välutformade byggnader och platser samt att förstärka kopplingen till stationsområdet.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Ett planförslag var utställt på samråd den 10 juni - 20 augusti 2020. Ett omarbetat planförslag var utställd för granskning mellan den 14 september - 15 oktober 2021.

Godkännande inför antagande

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar den 15 juni 2022 att godkänna planförslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut om antagande. I dagsläget kan vi inte svara på när beslut om antagandet av planen kommer att tas.

Vi inväntar underskrifter på tillhörande exploateringsavtal från en exploatör. Avtalen måste därefter behandlas och antas i kommunfullmäktige. Därefter kan ett beslut om antagande tas.

Handlingar

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 11 januari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen