Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2017.22

Överklagad

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2023-05-22 har överklagats. Ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Området är beläget vid Bräckans väg i Nödinge, i anslutning till bostäder i väster och norr samt öppet landskap i söder och öster om området. Området ligger i nära anslutning till Gamla Kilandavägen samt lokal kollektivtrafik och en kilometer från pendelstation Nödinge. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort.

Syfte

Planens syfte är att skapa möjlighet för en förtätning och utveckling av bostäder i Nödinge med anpassning till den branta topografin och den omgivande naturmiljön och landskapsbilden. Syftet är även att öka trafiksäkerheten på Bräckans väg samt att säkerställa att kvarvarande naturområde är tillgängligt för allmänheten. Marken är privatägd.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900. Ett förslag till detaljplanen var utställd på samråd mellan den 29 juni - 7 september 2021. Ett omarbetat planförslag var utställd för granskning mellan den 11 maj - 8 juni 2022. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-22 att godkänna granskningsutlåtandet samt föreslå att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Antagande

Detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige den 22 maj 2023 KF §94.

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen