Länk till startsidan

Staket, mur och plank

Det kan krävas bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra murar och plank. Ale kommun har beslutat om riktlinjer för att förtydliga gränsdragningen när dessa blir föremål för bygglovsplikt. Bygglovsplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Staket och plank

Ett staket eller ett plank som är lägre än 1,1 meter är bygglovsfritt. Ett staket eller plank som är högre än 1,1 meter kan kräva bygglov. Om ett staket är öppet till mindre än 50 procent och högre än 1,1 meter kan bygglov krävas.

Staket och plank får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter.

Mur och stödmur

En mur är bygglovsbefriad om den är placerad minst 4,5 meter från fastighetsgräns och är lägre än 0,5 meter. Höjden räknas där muren är som högst. Övriga murar och stödmurar är oftast bygglovpliktiga. Bygglovsplikten gäller oavsett om muren är fristående eller har en jordfylld sida.

Murens konstruktion bör placeras så att den kan byggas och underhållas från den egna fastigheten. Muren får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfart och korsningar och får i anslutning till utfart och korsning därför inte vara högre än 0,7 meter. Se relaterad information.

Trådstängsel

Ett trådstängsel av genomsiktligt metallnät får uppföras utan bygglov i anslutning till industri och idrottsplats.

Innehåll i ansökan

Oavsett om staket, murar eller plank kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Ansökan om bygglov ska innehålla ifylld ansökan och skalenliga ritningar. Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Ritningar

De ritningar som du behöver skicka med i dina ansökan är

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen