Länk till startsidan

Bygglovsguide

När du planerar att bygga nytt eller bygga till behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga.

Bygglov och anmälan

Du behöver både bygglov och skicka in en anmälan för att:

 • Uppföra byggnader och tillbyggnader.
 • Göra fasadändringar, till exempel fler fönster eller nytt fasadmaterial.
 • Ta i anspråk eller inreda byggnader för väsentligt annat ändamål än det byggnaden senast använts för eller bygglov lämnats, samt inreda ytterligare bostad eller verksamhetslokal.

Bygglov krävs dessutom för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar som parkeringsplatser, nöjesparker, idrottsanläggningar, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor.

Bygglov krävs också för att anordna, uppföra eller väsentligt ändra småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk, materialgårdar och permanenta upplag för bilar, båtar eller byggnadsmaterial.

Bygglov

Exempel på åtgärder som kräver bygglov är när du ska:

 • Ta upp eller sätta igen fönster, byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan ändring som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär
 • Sätta upp eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning.

Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

Eller ansök via blankett:

Bygglov, marklov, rivningslov, eller tidsbegränsat lov ansökan.pdf Pdf, 961 kB.

Bygglov förhandsbesked ansökan.pdf Pdf, 839 kB.


Anmälan

Exempel på åtgärder som kräver anmälan är

 • Installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation eller för vatten och avlopp.
 • Installation av hiss.
 • Stomingrepp i bärande väggar.
 • Rivning av byggnad utanför detaljplan.
 • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Utföra underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde.
 • Bygga bygglovsfritt (så kallade attefallshus, med mera).

Eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation

Vatten och avlopp

Rivning av byggnad

Bygga bygglovsfritt

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

Eller anmäl via blankett bygglov, åtgärder som inte kräver bygglov.pdf Pdf, 906 kB.

Kostnad för bygglov och anmälan

Kostnaden för ett bygglov eller en anmälan är beroende av en mängd olika faktorer. Bland annat bruttoarea (storlek), typ av åtgärd (nybyggnad, tillbyggnad, etc), var du bygger (inom detaljplan eller ute på landet) och om ansökan är planenlig eller inte.

Observera att en avgift för lov och anmälan tas ut enligt kommunens taxa. Avgift tas även ut vid beslut om avslag.

Exempel på kostnader för bygglov Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 12 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen