Länk till startsidan

Vad kostar ett bygglov?

När du ansöker om bygglov tar vi en avgift för handläggningen av ditt ärende. Avgiften beräknas med hjälp av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Sammanställningen nedan ger exempel på avgifter vid några vanliga typer av bygg- och anmälningsärenden.

Hur bedöms avgiften?

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendets gång uppstå nya frågor. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd.

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta kommunen, telefon 0303-70 30 00 (kontaktcenter).

Avgifter och taxor

Exempel på avgifter

Kostnaden är beroende av en rad olika faktorer, såsom storlek på byggnationen, antal grannehöranden och remisser (sakägare). För att du som sökande ska kunna bilda dig en uppfattning av storleksordningen för din sökta åtgärd har vi dock sammanställt ett antal exempel.

Exemplen nedan kan ge dig en uppfattning om hur mycket din ansökan eller anmälan kan komma att kosta. Beräkningarna är gjorda utifrån 2024 års taxa.

Eventuellt tillkommande avgifter

Avgifter för exempelvis eventuell utsättning och lägeskontroll är inte inräknade i exemplen nedan. Ytterligare avgift kan även tillkomma beroende på hur många sakägare som ska höras i ditt ärende.

Förhandsbesked – utom detaljplan

Prisexempel förhandsbesked, 2024 års taxa.

Åtgärd

Prisexempel

Förhandsbesked, en tomt (inklusive sakägare)

28 904 kronor

Förhandsbesked för tomter utöver den första (när tomterna

ligger i anslutning till varandra i samma ansökan)

10 314 kronor

Nybyggnad – utom detaljplan

Prisexempel nybyggnad utom detaljplanelagt område, 2024 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

50 till 129 kvadratmeter bruttoarea

31 791 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

130–199 kvadratmeter bruttoarea

39 631 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad - giltigt förhandsbesked finns

200–299 kvadratmeter bruttoarea

47 469 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Större än 50 kvadratmeter bruttoarea

14 328 kronor

Nybyggnad – inom detaljplan

Prisexempel inom detaljplanelagt område, 2024 års taxa.

Åtgärd

Storlek

Prisexempel för planenligt bygglov, inklusive startbesked

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

50 till 129 kvadratmeter bruttoarea

23 540 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

130 till 199 kvadratmeter bruttoarea

31 380 kronor

Bygglov för en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuell komplementbyggnad

200 till 299 kvadratmeter bruttoarea

39 218 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 50 kvadratmeter bruttoarea

5 113 kronor

Bygglov för komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Större än 50 kvadratmeter bruttoarea

10 202 kronor

Bygglov – övriga åtgärder

Prisexempel, 2024 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Bygglov för fasadändring

Större del av fasad

5 801 kronor

Bygglov för fasadändring

Enstaka del av fasad

2 913 kronor

Bygglov för tillbyggnad

Upp till 15 kvadratmeter

5 801 kronor

Bygglov för tillbyggnad

16-49 kvadratmeter

10 202 kronor

Prisexempel bygglovsbefriade åtgärder (attefallshus, friggebod)

Prisexempel övriga åtgärder inom detaljplanerat område, 2024 års taxa

Åtgärd

Storlek

Prisexempel, inklusive startbesked

Attefallsåtgärd - anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea

4 126 kronor


Attefallsåtgärd - anmälan om komplementbostadshus (till en- eller tvåbostadshus)

Upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea

11 827 kronor

Attefallsåtgärd - anmälan om tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

Upp till 15 kvadratmeter

4 332 kronor

Installation av eldstad och rökkanal

-

2 407 kronor

Friggebod (varken bygglov eller anmälan krävs)

15 kvadratmeter byggnadsarea

0 kronor

Om byggnationen inte blir av

Om din ansökan avslås eller om ditt ärende avskrivs eller avvisas, tar vi ut en avgift för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet. Ett avslag, avvisat eller återtaget ärende kan därför i vissa fall kosta lika mycket som ett beviljat, beroende på nedlagd tid.

Exempel på andra tillkommande kostnader

Din byggnation kan även innebära andra kostnader. Vill du ansluta en ny eller en befintlig byggnad till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA) behöver du lämna in en VA-anmälan och betala en anläggningsavgift. Om du vill bygga ett komplementbostadshus behöver du till exempel betala ytterligare en bostadsenhetsavgift. Andra kostnader som kan tillkomma är exempelvis avgift för nybyggnadskarta.

Byggande utan bygglov och startbesked

Enligt plan- och bygglagen behöver du ett bygglov och ett startbesked för att bygga åtgärder som kräver lov och ett startbesked för sådant som kräver en anmälan. Den som bygger utan ett bygglov eller startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet som är 57 300 kronor för år 2024.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 13 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen