Länk till startsidan

Strandskydd

Inom områden med strandskydd får inga nya byggnader och anläggningar uppföras. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Generellt strandskydd

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. På vissa platser är strandskyddet utökat till 200 eller 300 meter.

Strandskyddsdispens

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet. Dispens från förbud inom strandskyddsområde prövas av samhällsbyggnadsnämnden. Om det finns särskilda skäl och åtgärden inte motverkar strandskyddets syfte kan dispens från strandskyddet ges.

Ansökan och anmälan

Du ansöker om dispens från strandskyddet genom blanketten ansökan strandskyddsdispens. Pdf, 1 MB.

ansökan strandskyddsdispens,e-tjänst Pdf, 1 MB.

I din ansökan ska du beskriva vad du vill bygga eller anlägga och syftet med åtgärden. Bifoga situationsplan och eventuella ritningar. Du beställer underlaget genom vår e-tjänst beställning av kartunderlag till situationsplan (nybyggnadskarta) Länk till annan webbplats..

Du måste också ange vilket eller vilka särskilda skäl som finns för dispens samt motivera varför.

Särskilda skäl

Du kan bara få dispens om minst ett av följande skäl finns:

 • Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Området är redan avskilt från strandlinjen genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 • Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
 • Området ligger inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och det är
  • ett enstaka en- eller tvåbostadshus som avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus eller
  • byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Det räknas inte som särskilt skäl att området sällan eller aldrig besöks, att stranden är otillgänglig eller i övrigt olämplig för bad och friluftsliv.

Samhällsbyggnadsnämnden får inte lämna dispens om särskilt skäl saknas. Om du är osäker på om åtgärden är dispenspliktig, är du välkommen att höra av dig till kommunen.

Om åtgärden även kräver bygglov, rekommenderar vi att du först ansöker om och får strandskyddsdispens innan du ansöker om bygglov. I vissa fall behövs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder och då behöver du skicka in en separat ansökan och ritningar.

Strandskydd, naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Processen för strandskyddsdispens, Handläggarguide för dispensprövning - Miljösamverkan Sverige. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 16 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen