Länk till startsidan

Altan

Det krävs generellt bygglov för att uppföra en altan. Det finns dock undantag för altan vid bostadshus samt marknära altan. Oavsett om altanen kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Altan vid bostadshus

En altan i nära anslutning till ett en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus är bygglovsbefriad om den uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Byggnaden eller det bebyggelseområde som byggnaden ligger i får inte vara särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv (till exempel ska byggnaden inte finnas med i Ale kommuns kulturhistoriska inventering).
  • Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset.
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, eller närmare med grannes medgivande.

Om samtliga kriterier är uppfyllda behöver altanen inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området.

Om du behöver ett staket runt din altan

Staket eller räcken som placeras på altanen ska inte räknas med i höjden. Om ett plank eller en mur uppförs på altanen ska dess höjd mätas från marken. Det innebär att om ett bygglovsbefriat plank eller mur ska placeras på altanen får den totala höjden av altanen och planket eller muren tillsammans inte överstiga 1,8 meter.

Staket, murar och plank

Marknära altan

En marknära altan, exempelvis trall, kräver inte bygglov. Som marknära altan räknas en altan som inte är högre än 1,2 meter. Höjden räknas där altanen är som högst. En marknära altan kan byggas så nära fastighetsgränsen att den kan grundläggas och skötas från egen fastighet. Vattnet som rinner av altanen ska tas omhand på egen fastighet.

Grannarna behöver inte ge sitt medgivande men en stark rekommendation är att vidtala dem vid byggnationer nära fastighetsgränsen för att undvika senare konflikter.

Ansökan om bygglov ska innehålla

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats.

eller vår blankett för bygglovsansökan Pdf, 961 kB.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 27 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen