Länk till startsidan

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig att hitta risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Bäst är om samtliga parter som är och ska vara involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder som sedan ligger till grund för kontrollpunkter i kontrollplanen. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om hur du gör en riskanalys Länk till annan webbplats..

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. Kontrollpunkterna bygger på den riskbedömning du tagit fram för projektet. I kontrollplanen ska det framgå;

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Mot vad kontrollens resultat ska jämföras med
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

För mindre omfattande projekt kan handläggaren besluta om bygglov med startbesked i ett och samma beslut, då behöver du lämna in ett förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på mindre omfattande projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig och tekniskt samråd innan ett beslut om startbesked kan ges ska du lämna in kontrollplanen inför det tekniska samrådet. Större projekt kan till exempel vara nybyggnad av en villa.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om kontrollplaner. Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Om kontrollansvarig krävs i ärendet behöver personen i fråga registreras i ärendet innan beslut om lov eller startbesked kan fattas.

En kontrollansvarig ska bland annat:

 • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning
 • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan
 • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
 • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller görs
 • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
 • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet

Om en åtgärd varken kräver lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga ett plank eller carport.

På Rises webbplats Länk till annan webbplats. och Kiwas webbplats Länk till annan webbplats. finns information hur du hittar kontrollansvariga.

Exempel på riskbedömning och kontrollplan

Nedan hittar du en guide för hur man tar fram en riskbedömning samt förslag på hur en riskbedömning samt kontrollplan kan se ut för några olika åtgärder som inte kräver kontrollansvarig eller tekniskt samråd.

Guide för riskbedömning (PDF) Pdf, 213 kB, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egna riskbedömning samt kontrollplan efter den specifika åtgärden du söker lov, eller gör en anmälan för.

Exempel på riskbedömning

Montering av dörr eller fönster Pdf, 2 MB.

Fettavskiljare Pdf, 2 MB.

Hiss Pdf, 2 MB.

Mur Pdf, 2 MB.

Solceller Pdf, 2 MB.

Mindre tillbyggnad & komplementbyggnad Pdf, 3 MB.

Takkupa Pdf, 2 MB.

Rivning av byggnadsdel Pdf, 2 MB.

Inredning av vind Pdf, 2 MB.

Markåtgärd Pdf, 2 MB.

Tillbyggnad av eller inglasning uterum Pdf, 2 MB.

Plank Pdf, 2 MB.

Byta eller måla om fasad Pdf, 2 MB.

Tom mall att fylla i utifrån åtgärd Pdf, 2 MB.

Exempel på kontrollplaner

Mur Pdf, 2 MB.

Solceller Pdf, 2 MB.

Mindre tillbyggnad & komplementbyggnad Pdf, 2 MB.

Takkupa Pdf, 2 MB.

Rivning av byggnadsdel Pdf, 2 MB.

Inredning av vind Pdf, 2 MB.

Markåtgärd Pdf, 2 MB.

Tillbyggnad av eller inglasning uterum Pdf, 2 MB.

Plank Pdf, 2 MB.

Skylt Pdf, 2 MB.

Byta eller måla om fasad Pdf, 2 MB.

Eldstad Pdf, 2 MB.

Fettavskiljare Pdf, 2 MB.

Montering av dörr eller fönster Pdf, 2 MB.

Installation av hiss Pdf, 2 MB.

Tom mall att fylla i utifrån åtgärd Pdf, 2 MB.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 13 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen