Länk till startsidan

Förhandsbesked

Förhandsbesked är en lokaliseringsprövning som innebär att kommunen gör en bedömning av platsens lämplighet för den planerade bebyggelsen. Om du vill bygga nytt på en plats som inte omfattas av detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked.

Vad prövas under ett förhandsbesked?

I ett förhandsbesked bedöms om en plats är lämplig att bygga på utifrån flera olika perspektiv. Bland annat prövas hur den nya byggnaden kommer att ansluta till områdets bebyggelsemönster och karaktär, hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan ordnas och hur allmänna intressen berörs.

I samband med prövningen får berörda grannar möjlighet att yttra sig, dessutom hörs myndigheter och organisationer för att belysa platsens specifika egenskaper och förutsättningar. Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och Ale kommuns översiktsplan.

Ett positivt beslut om förhandsbesked är bindande för kommunen i två år under förutsättning att ansökan om bygglov kommit in inom tvåårsperioden.

Använd vår e-tjänst för anmälan, förhandsbesked eller bygglovansökan Länk till annan webbplats. eller använd vår blankett ansökan om förhandsbesked. Pdf, 839 kB.

Situationsplan

Situationsplanen ska baseras på en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartans grundinnehåll måste behållas i sitt ursprungsskick (information i kartan får inte tas bort eller ändras). Du beställer underlaget genom vår e-tjänst beställning av kartunderlag till situationsplan (nybyggnadskarta) Länk till annan webbplats..

På situationsplanen ska du redovisa

  • Byggnaden/byggnadernas placering.
  • In- och utfart, angöringsplats (parkering) och lutning.
  • Befintliga byggnader som ska rivas markeras med kryss samt texten “Rives”.

Observera att det kan krävas rivningsanmälan för att riva en byggnad utom detaljplan.

Vid enskilt vatten och/eller avloppsanläggning ska du redovisa

  • Placering av dricksvattentäkt.
  • Avloppsanläggning och utsläppspunkt.

Ibland behöver vi fler handlingar

Ibland behöver vi fler handlingar för att kunna ta beslut i ditt ärende. I så fall kontaktar vi dig.

Exempel på utredningar som kan komma att behövas innan beslut är bullerutredning, geohydrologisk utredning, geoteknisk utredning, riskutredning.

Vill du stycka av en tomt?

En eventuell avstyckning av tomt ansöker du om hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats..

Vad kostar ett förhandsbesked?

En avgift för förhandsbeskedet tas ut enligt kommunens taxa.

Prisexempel för några vanliga byggåtgärder.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 13 februari 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen