Länk till startsidan

Elevdator

Ale kommun vill skapa bästa tänkbara förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som naturligt verktyg. Kommunen erbjuder därför alla elever från årskurs 1 en personlig dator för skolarbetet.

Bakgrund

Ale kommun erbjuder varje elev en dator för att:

 • läroplan och kursplaner ställer krav på digitalisering
 • öka förmågan hos eleven att möta framtidens lärande i form av digital kompetens.
 • ge alla elever rätten till en likvärdig utbildning
 • stimulera kreativiteten och lusten att lära

Regler för användning och hantering av dator

Vid lån av en personlig dator i Ales kommunala skolor ansvarar både du som elev och du som vårdnadshavare för att datorn används på ett ansvarsfullt sätt och att reglerna för användning och hantering följs. Datorn ägs av kommunen och du får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta datorn.

Människors lika värde, integritet och förbud mot personangrepp

När du använder datorn ska du respektera människors lika värde och värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är aldrig tillåtet. Det innebär att du ska:

 • Använda ett vårdat språk
 • Visa respekt för andra människor
 • Respektera alla former av upphovsrätt

Det innebär att du inte får:

 • sprida texter, bilder eller ljud som kan upplevas som kränkande eller nedsättande.
 • vidareförmedla personlig kommunikation utan skaparens medgivande.
 • besöka internetsidor som innehåller material som kan anses stötande eller kränkande och inte har något med skolarbetet att göra (det senare gäller under skoltid). Som stöd har Ale kommun ett webbfilter som varnar om du är på väg att besöka sidor med olämpligt innehåll, samt lagrar information om vilka sidor du i så fall väljer att besöka.

Samtliga datorer i Ale kommun scannas dessutom regelbundet efter material som klassas som brottsligt.

Privat innehåll på datorn

Du får ha program och annat innehåll för privat bruk på datorn, men lagringsutrymmet ska i första hand användas till skolarbete. Ta som vana att alltid spara ditt skolarbete i din personliga OneDrive, inte på datorns hårddisk eller skrivbordet.

Datorns operativsystem och programvaror

Vårdnadshavare/elev ansvarar för att datorns operativsystem och programvaror inte manipuleras på ett otillåtet sätt. Det är också förbjudet att kopiera programvara som finns på datorn och installera på andra enheter (t.ex. hemma) om inte skolan uttryckligen har gett tillstånd till detta.
Detta innebär att du inte får:

 • låsa upp eller manipulera utrustning, program och/eller operativsystem
 • installera andra operativsystem på datorn än det som fanns med vid leverans
 • installera förbjuden eller piratkopierad programvara
 • kopiera programvara som finns på det datorn och installera på andra enheter (till exempel hemma) om inte skolan uttryckligen har gett tillstånd till detta.

Skötsel, förvaring och transport


Vid lån av datorn följer ett stort ansvar för skötsel, förvaring och transport. Tänk på att skydda ditt lösenord, och låt ingen annan få tillgång till dina inloggningsuppgifter. Hantera, förvara och transportera datorn på ett säkert sätt så att den inte skadas eller försvinner. Du får till exempel aldrig lämna datorn obevakad på platser där det finns risk för att den kan bli stulen. När du transporterar datorn ska du alltid använda det medföljande skyddet.

Du som elev ansvarar för att datorn finns i skolan alla skoldagar (gäller inte friluftsdagar eller motsvarande). Om du tagit hem datorn från skolan ska den tas tillbaka med fulladdat batteri.

Skada, stöld eller förlust


För datorn gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan
utrustning i skolan. Om skador på datorn eller tillbehör uppstår till följd av att du varit oaktsam, eller om den blir stulen eller tappas bort när du inte förvarar den på ett säkert
sätt, kan Ale kommun komma att kräva ekonomisk ersättning enligt Skadeståndslagen. Ersättningen beräknas utifrån datorns ålder.

Om datorn blir stulen vid inbrott i skolan är det skolan som bär kostnaden. Om datorn
går sönder eller skadas av en uppenbar olyckshändelse står skolan också för kostnaden.

Om datorn skadas, eller på annat sätt förloras hänvisas du som elev under denna tid till skolans övriga digitala verktyg tills din dator reparerats eller återfunnits.

Anmäl stöld eller förlust

Om du tappar bort datorn eller om den blir stulen ska du omedelbart anmäla det till skolan. Händer det på skolområdet så gör skolan en polisanmälan. Händer det utanför skolområdet är det du som vårdnadshavare som gör polisanmälan. Du lämnar sedan en kopia av anmälan till skolan.

Funktionsfel, service och underhåll


Om datorn får något slags funktionsfel eller skada ska du omedelbart anmäla det till skolan. Där finns det personal som kan hjälpa till så att datorn skickas till service.
Vårdnadshavare/elev får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på datorn, och inte heller märka den enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av datorn. Vid behov har skolan rätt att få tillgång till datorn för uppgradering av programvaror, service, funktionskontroll och underhåll.

Försäkring

Skada eller förlust av lånad utrustning kan omfattas av er hemförsäkring. Kontrollera alltid vilka regler som gäller för just ditt försäkringsbolag, då reglerna mellan de olika bolagen kan skifta. Skolan ställer inte något krav eller önskemål på att låntagaren tecknar en hemförsäkring. Det är en frivillig åtgärd.

När lånet upphör

Lånet av datorn upphör när du avslutar din skoltid i kommunens skolor eller när du får möjlighet att låna en ny.

Lämna tillbaka datorn

När lånet upphör lämnar du tillbaka datorn, inklusive originalladdare och eventuella tillbehör, till skolan. Datorn ska vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normalt slitage. Mer information fås i samband med inlämnandet.

Köpa ut datorn

I dagsläget är det inte möjligt att köpa ut datorn vid återlämning.

Om du bryter mot reglerna

Om du bryter mot reglerna har skolan rätt att ta tillbaka datorn alternativt stänga av den från vissa tjänster. Om det finns misstanke att du inte använder datorn enligt reglerna har skolan också rätt att begära kontroll av webbläsarhistorik och datorns innehåll. Vid sådan kontroll ska skolan kontakta elev och vårdnadshavare. Tänk på att detta kan gå ut över ditt skolarbete. Vårdnadshavare informeras alltid om eleven är under 18 år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 15 december 2023
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen