Länk till startsidan

Kamerabevakning på skola

Vi har kamerabevakning i delar av Da Vinciskolan i Nödinge. Kamerabevakningen är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra och klara upp allvarliga incidenter.

Så här arbetar vi

Vi arbetar aktivt mot hot och våld i skolan. Situationer där hot, våld, bränder, skadegörelse och trakasserier förekommer tas på största allvar. Ett flertal liknande händelser gör att vi bedömer att kameraövervakning tillsammans med andra genomförda åtgärder kan förbättra trygghet och studiero i skolan.

Kamerorna sitter inne i skolbyggnaden på ytor där allmänheten inte har tillträde i till exempel korridorerna. Det finns inga kameror i klassrummen. Kamerabevakningen är självklart inte en del i bedömningen av eleverna.

Inspelningarna sparas i sju dagar. De kan användas för att klargöra vad som hänt efter en händelse. Inspelningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagen och får endast lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till polisen om misstanke om brott finns eller om polisen begär att få se en film.

Frågor och svar

Varför används kameror i skolan?

I Ale kommun arbetar vi aktivt mot hot och våld i skolan. Situationer där hot, våld, bränder, skadegörelse och trakasserier förekommer tas på största allvar. Det finns en rad rutiner för att förebygga och förhindra liknande situationer. Kamerabevakningen är en del i det förebyggande säkerhetsarbetet i skolan och ett sätt att förhindra och klara upp allvarliga incidenter. Det inspelade materialet används enbart i säkerhetsarbetet och utgör till exempel inte grund för bedömning av elever.

När får en kamera sättas upp i skolan?

Svar: Enligt kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns en rättslig grund för det. Den rättsliga grunden för kameror i skolan är att alla elever enligt skollagen har rätt till en trygg skolmiljö som präglas av studiero. Kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde, till exempel skolgården, kräver tillstånd. I en skola är det enbart rektorsexpeditionen samt vägen dit från huvudentrén som är en allmän plats. För resten av skolan behövs inget tillstånd.

Var sitter kamerorna?

I Ale sitter det endast kameror inne i skolbyggnaden dit inte allmänheten har tillträde. Kamerorna finns i till exempel korridorer, inte i klassrummen.

Vem har tillgång till bildmaterialet?

Ett fåtal medarbetare i Ale kommun som har behörighet att se film från kamerorna.

Kan inspelat bildmaterial lämnas ut till andra?

Svar: Inspelat material omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att material från kamerabevakning inte får lämnas ut till andra än till brottsbekämpande myndigheter. En film kan lämnas till polisen om misstanke om brott finns eller om polisen begär att få se en film.

Hur länge sparas bildmaterialet?

7 dagar

Kan ljud tas upp i kamerabevakningen?

Nej

Jag har frågor om kameror i skolan, till vem kan jag ställa dem?

Du kan kontakta rektorn på skolan för att ställa dina frågor.

Vilka rättigheter har jag?

Bestämmelser om rätten till information om den personuppgiftsbehandling som kamerabevakningen innebär finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du har följande rättigheter:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du kan få information om de personuppgifter kommunen registrerar och använder, var de kommer ifrån och vad kommunen använder dem till. Du kan få information om hur länge dina uppgifter lagras och vilka som är mottagare av dina personuppgifter och om kommunen lämnar ut dina personuppgifter till andra. Denna rätt kan dock begränsas av lagstiftning och skyddet av andra personers integritet.

Få felaktiga personuppgifter rättade

Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få uppgifterna rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Få dina personuppgifter raderade, begränsade

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Få invända mot hur kommunen använder dina personuppgifter

Du har också rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och begära att kommunen begränsar användningen av uppgifterna om dig.

Jag har synpunkter och klagomål. Vart kan jag vända mig?

Du är alltid välkommen att kontakta Ale kommun om du har frågor om din rätt till skydd av dina personuppgifter och om hur vi registrerar och använder dina personuppgifter.

Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss på Ale kommun. Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Du har vidare rätt att lämna klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdaterades: 31 januari 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen