Länk till startsidan

Ledighet och skolplikt

Att vara ledig från skolan är ingen självklarhet. Det beror på att vi har skolplikt i Sverige och tydliga lagar för elevens närvaro i skolan. Ibland kan det vara okej att vara ledig. Det kan till exempel finnas enskilda angelägenheter eller synnerliga skäl som gör att ledighet kan beviljas för en kortare eller längre period.

Glada barn.

Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Ansöka om ledighet

Ansökan ska lämnas in i god tid före planerad ledighet och det är rektor som beslutar om ledigheten beviljas eller inte.

Om rektorn godkänner ledighet behöver du ta kontakt med elevens lärare för att få information om hur eleven ska kompensera den undervisning som elevens missar under ledigheten. Det går inte att överklaga ett beslut om ledighet (Skollagen 28 kap 18§)

Ledighetsansökan (blankett) Pdf, 273 kB.

Flytta eller vistas längre tid utomlands

Om du ska flytta utomlands eller vistas utomlands i mer än sex månader behöver skolan få information om det. Skolplaceringen upphör och eleven förlorar sin rätt till utbilning i Sverige. Om eller när eleven flyttar tillbaka till Sverige gäller skolplikten på nytt och ni behöver göra en ny ansökan om skola. Det är inte säkert att eleven får plats på samma skola som innan utlandsvistelsen.

Du anmäler längre tids utlandsvistelse genom att kontakta skoladministratören på din skola.

Skolplikt – vad säger lagen?

I enlighet med skollagen 7 kap. 2 § ska barn som är bosatta i Sverige ha skolplikt.
Att vara bosatt i Sverige avses den som är folkbokförd enligt folkbokföringslagen (1991: 481). Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola. Skolplikt gäller inte heller barn som vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Skolplikten träder i kraft höstterminen det kalenderår då barnet
fyller sex år (7 kap. 10 §). Skolplikten upphör i huvudregel vid utgången av vårterminen det tionde året från höstterminen 2018 eller, om eleven går i specialskolan, elfte året från höstterminen 2018 efter det att eleven påbörjat fullgöra skolplikten (7 kap. 12§). Skolplikten upphör även när ett barn flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i Sverige. Enligt reglerna för folkbokföring, anses den som vistas utomlands längre än ett år och som inte har inkommit med anmälan om utlandsflytt, avregistreras och därmed anses som utvandrad.

Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.

Hemkommunen ansvarar för att de skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen och som inte går i deras grundskola eller grundsärskola får den utbildning de har rätt till. Fungerar inte elevens skolgång i en fristående skola eller annan kommunal skola är hemkommunen alltid skyldig att ta emot eleven.

Den som har vårdnaden om barnet, ansvarar för att barnet kommer till skolan och deltar i utbildningen, alltså att barnet fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 kap. 20 §) Om vårdnadshavare inte är överens utgår huvudmannen utifrån elevens folkbokföringsadress vid skolplacering.

Om du som vårdnadshavare inte tar ditt ansvar för att eleven ska fullgöra skolplikten kan kommunen förelägga dig. Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att den som beslutet gäller ska göra någonting. Ett föreläggande får förenas med vite. Vite är ett penningbelopp som ska betalas om föreläggandet inte följs.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Utbildningsförvaltningen