Länk till startsidan

Fördjupad översiktsplan Älvängen

Fördjupningen av översiktsplanen ska vara ett stöd för planering och byggande i Älvängen och Älvängens ytterområden. Den fördjupade översiktsplan är en del i planeringsprocess som ger en helhetsbild samt väger olika intressen mot varandra. Genom att vi planerar för att Älvängen växer kan viktiga värden bevaras samtidigt som tätorten utvecklas.

Området

Området sträcker sig från den befintlig orten ut i skogslandskapet runt randen av Älvängen tätort. Det inkluderar även en stödjande vägstruktur som ska kunna bidra till både befintliga och kommande bostäder, samt områdena Skönningared och Emylund.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupad översiktsplan är en kommunal plan som ger riktlinjer för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt. Med den fördjupade översiktsplanen kan vi identifiera områden med potential för utveckling, område som ska bevaras eller områden som kräver åtgärder.

Den fördjupade översiktsplanen är grunden för mer detaljerade planer och beslut om hur vi ska använda marken och hur samhället ska utvecklas. Den är exempelvis grunden för framtida detaljplaner och senare bygglov. Den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån kommunens mål och visioner för samhällsutveckling som lyfts fram i kommunens översiktsplan.

Älvängen växer

Vi planerar för att Älvängen kommer att växa och gör därför en fördjupad översiktsplan för att:

  • ta fram områden som kan detaljplaneras för bostäder och kommunala verksamheter
  • skapa en långsiktig, sammanhållen lösning för framtida gatu- och grönstruktur, område för rekreation, ekosystemtjänster, hantering av dagvatten, buller och mötesplatser
  • visa på möjliga lösningar för att stå rustad inför en föränderlig framtid med ökade krav på att kunna hantera sårbarheter och förändringar
  • utformning av framtida bebyggelse, mötesplatser och grönstruktur ska främja gemenskap och trygghet i alla åldrar.

Vi planerar med dig som invånare i fokus. Genom att samla och analysera information från exempelvis myndigheter, organisationer och invånare vill vi skapa en helhetsbild över de behov och möjligheter som finns för att uppnå en hållbar utveckling och utgå ifrån kommunens övergripande mål och vision.

Detta händer nu?

Under våren 2023 samlade vi in information och kunskap om det område som vi planerar för genom en enkätundersökning och besök i skolor.

Den fördjupade översiktsplanen för Älvängen planeras att komma ut på samråd under våren 2024. Innan dess genomför vi också en undersökning av platsens förutsättningar, samlar in kunskap om området och tittar på vilka möjligheter som finns för planeringen.

Vi kommer genomföra en ekosystemtjänstanalys för att fastställa vilka tjänster som naturen tillhandahåller och som är till nytta för människor i Älvängen idag och i kommande bostadsområden. Exempel på ekosystemtjänster kan vara vatten- och klimatreglering. Dessutom kommer vi att sammanställa information om Älvängens nuvarande förutsättningar och vad som är en potentiell framtid utifrån globala trender. Sedan tidigare har en sociotopskartläggning genomförts vilket synliggör vilka områden i och runt Älvängen som används för rekreation och friluftsliv.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 15 december 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen