Länk till startsidan

Fördjupad översiktsplan Älvängen

Fördjupningen av översiktsplanen ska vara ett stöd för planering och byggande i Älvängen och Älvängens ytterområden. Den fördjupade översiktsplan är en del i planeringsprocess som ger en helhetsbild samt väger olika intressen mot varandra. Genom att vi planerar för att Älvängen växer kan viktiga värden bevaras samtidigt som tätorten utvecklas.

Kartbild över den fördjupade översiktsplanen

Illustration: Ale kommun

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Den fördjupade översiktsplanen är grunden för mer detaljerade planer och beslut om hur vi ska använda marken och vatten samt hur samhället ska utvecklas. Den är exempelvis grunden för framtida detaljplaner och senare bygglov. Den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån kommunens mål och visioner för samhällsutveckling som lyfts fram i kommunens översiktsplan. Den är inte juridisk bindande.

Älvängen växer

FÖP Älvängen redogör för hur delar av Älvängen ska utvecklas och bevaras. Älvängen förväntas växa till cirka 13 000 invånare år 2050, vilket är en fördubbling gentemot idag. För att denna utveckling ska bli möjlig planeras tätorten växa på platser som idag är helt eller delvis obebyggda. I planförslaget presenteras strategier och riktlinjer för framtida bebyggelseområden och vägnät, samt bevarande av jordbruksmark, naturområden och rekreationsområden.

Området

Planområdet omfattar cirka 400 hektar mark inom "randområdet" söder och öster om centrala Älvängen, där Häljered utgör den västra gränsen och Skönningared den östra.

Karta över det område som planeras för

Planavgränsningen för den fördjupade översiktsplanen

Detta händer nu?

Den fördjupade översiktsplanen för Älvängen är ute på samråd mellan den 22 maj–6 september 2024. Det finns möjlighet att lämna synpunkter nu i samrådsskedet, eller i nästa skede – granskningsskedet. Antagande sker preliminärt under senare del av 2025.

Säg vad du tycker

Vi vill veta vad du tycker om förslaget! Du kan komma och träffa oss, se planförslaget och skicka in dina åsikter på olika sätt. Kom ihåg att vi måste få in dina åsikter på "rätt" sätt - skriftligt via brev, e-post eller i vårt webbformulär - för att de ska registreras (Plan- och bygglagen).

Samråd

Välkommen på informationsmöte onsdagen 21 augusti kl.18–20 i Seniorcentrum–Knutpunkten, Garverivägen 3 i Älvängen. På mötet presenteras planförslaget och därefter följer frågestund med våra tjänstemän och politiker. Ingen föranmälan krävs

Ta del av planförslaget

Planförslaget samt utredningar finns utställd för samråd mellan 22 maj – 6 septembet 2024 på följande platser:

  • Kommunhuset i Nödinge, Ale Torg
  • Älvängen bibliotek i resecentrum (från och med 13 juni)
    Meröppet alla dagar kl. 6–21. Bemannade öppettider på ale.se Länk till annan webbplats.

Synpunkter framförs skriftligt senast den 6 september 2024 till:
Ale kommun Samhällsbyggnadnämnden 449 80 Alafors
eller till plan@ale.se, ange "FÖP Älvängen" i ämnesraden.

Du kan även använda vårt webbformulär när du vill svara.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Jonathan Edler, jonathan.edler@ale.se och planarkitekt Lars Carlsson, lars.carlsson@ale.se

Handlingar

Utredningar

Vad händer med mina synpunkt?

Alla inkomna synpunkter sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse som offentliggörs i samband med att fördjupningen av översiktsplanen skickas ut på granskning som är nästa skede i processen.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 22 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen