Länk till startsidan

Fördjupad översiktsplan Nödinge

Den fördjupade översiktsplanen för Nödinge ersätter kommunens översiktsplan inom det utpekade geografiska området och är vägledande för kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut. Med avstamp i Nödinges befintliga kvaliteter är syftet att stärka ortens utveckling till en attraktiv småstad.

Laga kraft

En fördjupad översiktsplan för Nödinge 2030 antogs av kommunfullmäktige 18 juni 2018 §105. Kommunfullmäktiges antagande beslut överklagades men förvaltningsrätten avslog överklagan. Fördjupad översiktsplan för Nödinge vann laga kraft 12 april 2019.

Protokoll - Antagande av fördjupad översiktsplan för Nödinge Pdf, 100 kB.

När en översiktsplan har antagits ska en så kallad särskild sammanställning upprättas som beskriver hur arbetet med miljöfrågorna enligt miljöbalken har hanterats i planarbetet. En särskild sammanställning har godkänts av kommunfullmäktige 18 juni 2018 §106.

Protokoll - Godkännande av särskild sammanställning Pdf, 45 kB.

Planhandlingar

Översiktsplan för Ale kommun FÖP Nödinge 2030 Pdf, 23 MB.

Ekonomisk konsekvensanalys Pdf, 1 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3 MB.

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys Pdf, 976 kB.

Särskild sammanställning Pdf, 226 kB.

Utredningar och kunskapsunderlag

Stadsbyggnadskvaliteter i Nödinge 2017-03-16 Pdf, 5 MB.

Stadslivsanalys 2016-11-11 Pdf, 65 MB.

Strukturstudie för centrala Nödinge 2009 Pdf, 66 MB.

PM Social hållbarhet 2015-08-12 Pdf, 810 kB.

Kulturhistoriska kvaliteter i Nödinge juni 2015 Pdf, 19 MB.

Nödinge 2040 idéskiss 2014 Pdf, 16 MB.

Sociotopvärden i Ale kommun 2017-01-09 Pdf, 2 MB.

Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge 2017-02-15 Pdf, 7 MB.

Naturvärdesinventering vid Vimmersjön 2016-11-27 Pdf, 9 MB.

Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge 2017-02-10 Pdf, 2 MB.

Tänkbar markanvändning vid Vimmersjön i Nödinge 2017-08-15 Pdf, 22 MB.

Luftutredning Nödinge 2016-06-28 Pdf, 3 MB.

Kompletterande trafikanalys Nödinge FÖP 2018-04-10 Pdf, 3 MB.

Trafikbullerberäkning 2017-02-03 Pdf, 2 MB.

Trafikutredning Nödinge oktober 2016 Pdf, 24 MB.

Riktlinjer för vibrationer 2015-05-29 Pdf, 376 kB.

PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 2016-09-05 Pdf, 9 MB.

VA- och dagvattenutredning 2015-09-18 Pdf, 9 MB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 28 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen