Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder och förskola inom Nödinge-Stommen 1:261 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.6

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i södra delarna av Nödinge. Området är cirka 17 hektar stort och består idag av golfbana, öppna ytor och Backa Säteri med dess kulturmiljöbebyggelse. Marken är till största del privatägd och en mindre del ägs av kommunen.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra nya bostäder, förskola och ett klubbhus för golfen inom planområdet samt möjliggöra utveckling av Backa Säteri, med hänsyn till platsens naturvärden, landskapsbild och kulturhistoria.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag har varit på samråd mellan den 22 december 2022 - 2 februari 2023.

Planskede

Samrådet är avslutat. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse. Planförslaget kommer att ses över och vid behov revideras. Samrådsredogörelsen kommer att vara tillgänglig vid granskningen som är nästa skede i planprocessen.

Preliminärt kommer planförslaget ut på granskning under hösten 2024.

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 10 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen