Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:134 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2018.3

Områdesbeskrivning

Planområdet är ca 1,4 hektar stort och ligger i anslutning till Gamla Kilandavägen och Fyrklövergatan, cirka 700 meter från pendeltågstationen i centrala Nödinge. Planområdet består av kuperad och delvis skogsbevuxen mark som till största del utgörs av en slänt i sydväst läge.

​Syfte

Planeringens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder samt ny tillfartsväg till området. Planförslaget syftar till att tillskapa en bebyggelse med smala lamellbyggnader i varierade höjder som följer landskapets topografi.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nödinge. Ett planförslag var ute på samråd mellan den 10 mars - 3 april 2020.

Granskning

Ett förslag till detaljplanen var utställt för granskning mellan 12 januari - 6 februari 2023. Arbete med antagandehandlingar inklusive granskningsutlåtande pågår där inkomna yttranden sammanfattas och besvaras.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 1 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen