Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder inom Nödinge 5:93

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.14

Planområdet ungefärligt inom röd skrafferad cirkel. Nödinge station är belägen knappt 700 m från planområdet och markerad med lila punkt. Foto: Hexagon Geosystems/Leica Geosystems AB

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Nödinge inom fastigheten Nödinge 5:93 som är knappt 2 hektar stor. Området angränsar det pågående planarbetet för Nödinge 5:134 (Joel i svängen). Fastigheten ligger i västsluttning och är delvis skogsbevuxen. På fastigheten finns en befintlig äldre villa och en komplementbyggnad.

​Syfte

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder anpassade till platsens topografi. I och med planområdet centrala läge föreslås en högre skala, med anpassningar till omgivande bebyggelse.

Planprocessen

Planarbetet bedrivs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Nödinge.

Planskede

För tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 1 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen