Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder, förskola och park inom Nödinge 38:2 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2020.11

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Nödinge. Området är cirka 9 hektar stort och består idag av rekreationsytor, förskolor och parkeringsytor. Marken är till största del kommunägd.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ny förskola, andra skollokaler, bostäder och en ny stadspark inom området. Det kommer även att skapas andra aktivitetsytor samt platser för omhändetagande av dagvatten och skyfall.

Planprocessen

Detaljplanen bedrivs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Planskede

Planarbetet har påbörjats och för tillfället pågår framtagande av underlag för att kunna ta fram samrådshandlingar.

Under hösten 2022 bjöds invånare in att dela med sig av erfarenheter och idéer genom en enkät, en workshop med allmänheten och en träff med ungdomar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 1 mars 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen