Länk till startsidan

Detaljplan för bostäder inom Båstorp 6:7 med flera

Detaljplanen har ärendenummer PLAN.2015.12

Överklagad

Kommunfullmäktiges beslut om antagande 2023-11-13 är överklagat. Ärendet har skickats till Mark- och miljödomstolen för prövning.

Områdesbeskrivning

Området är beläget norr om Älvängen, mellan Göta älv och väg E45. Planområdet är cirka 6,5 hektar stort. Marken är privatägd.

Syfte

Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av nya bostäder i form av enfamiljshus eller parhus. Bostäderna ska anpassas till landskapet och omgivande bebyggelse avseende skala och utformning. Planen ska också ge förutsättningar för gemensamma sociala aktiviteter inom planområdet och säkerställa möjligheten att bygga ut teknisk service och infrastruktur till och inom planområdet. Natur- och kulturvärden som uppmärksammats i samband med planeringen ska skyddas. Planen möjliggör cirka 50–65 nya bostäder.

Planprocessen

Planen bedrivs med utökat förfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Ett planförslag var utställt för samråd under tiden 17 juni–21 augusti 2020. Detaljplanen var utställt för granskning mellan den 1 juli–29 augusti 2022.

Godkännande inför antagande

Samhällsbyggnadsnämndens beslutar den 6 september 2023 att godkänna granskningsutlåtandet och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen.

Antagande

Detaljplanen har antagits i kommunfullmäktige 2023-11-13 §169.

Handlingar

Utredningar

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen