Länk till startsidan

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning? Då kan du få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad så att det dagliga livet blir enklare. Bidragets storlek beror på kostnaden för anpassningen.

För vad kan du få bidrag?

 • För åtgärder som är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret.
 • För att anpassa och komplettera fasta funktioner i din bostad eller i anslutning till din bostad. Fasta funktioner är föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden när du flyttar.
 • För bostad för permanent bruk.
 • För biståndsbedömda trygghetsboenden för äldre.

Exempel på hur bostaden kan anpassas

 • Anpassa trösklar
 • Uppsättning av stödhandtag
 • Installera spisvakt
 • Montering av ramp eller hiss

För vad får du inte bidrag?

 • För behov som kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen.
 • För åtgärder i ett boende som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan alltså inte få bidrag för att ändra en bostad i ett kommunalt boende.
 • För fritidshus.

Bidrag vid flytt?

När du flyttar och byter bostad gäller särskilda villkor förutom lagens övriga krav. Du kan inte få bidrag till åtgärder som beror på att den nya bostaden är uppenbart olämplig, till exempel storlek, planlösning, antal våningsplan. Du kan inte heller få bidrag för att anpassa stora nivåskillnader i bostaden eller i anslutning till bostaden.

Så här ansöker du

Du ansöker om bostadsbidrag genom att skicka in en ansökan och ett intyg.

Om du har BankID kan du ansöka via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Om du inte har BankID kan du ansöka genom att fylla i och skicka in blanketten för bostadsanpassningsbidrag Pdf, 1021 kB..

Intyg

Du ska skicka med ett intyg från en sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut eller en fysioterapeut. Intygsskrivaren gör en aktivitetsbedömning av dina svårigheter och beskriver hur det påverkar din självständighet i ditt boende.

Medgivande från fastighetsägare och nyttjanderättshavare

Du ska skicka med ett medgivande från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Medgivandet innebär bland annat att den som äger fastigheten inte kan kräva ersättning från dig för att återställa anpassningsåtgärderna vid en eventuell flytt.

Fastighetsägarens medgivande vid hyresrätt eller bostadsrätt (blankett) Pdf, 83 kB.

Fastighetsägarens medgivande vid äganderätt (blankett) Pdf, 82 kB.

Nyttjanderättshavares medgivande (blankett) Pdf, 84 kB.

Offert eller kostnadsberäkning

Det är bra om du skickar med en offert eller kostnadsberäkning för de anpassningar du söker bidrag för. Prata med din handläggare på kommunen om du har svårt att ta in offerter eller beräkna kostnaden själv.

När du ber om offerter är det viktigt att du väljer en firma som har F-skattsedel och behörighet för att göra arbetet du ansöker om.

Utredning och beslut

När du har skickat in din ansökan gör kommunen en utredning och bedömer vilket behov du har och vilken hjälp du kan få. När beslutet är klart skickar vi hem det till dig.

Om du är nöjd med beslutet kan du beställa anpassningen. Du väljer själv om du vill anlita det företag som har lämnat offerten som bidraget bygger på eller något annat företag. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande regelverk.

Det är du själv som är beställare av anpassningen, inte kommunen. Det innebär att konsumenttjänstlagen och ert avtal gäller mellan dig och utförande entreprenör.

Du kan inte ansöka om ROT-avdrag för arbeten som bekostas av bostadsanpassningsbidrag.

Du äger och ansvarar för utrustningen som du har fått bidrag för och det kan tillkomma utgifter för normalt underhåll och reparationer som du själv får stå för. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller om du skulle behöva göra en reparation.

Om anpassningen är av tekniskt slag eller utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen kan du i vissa fall ansöka om reparationsbidrag.

Överklagan

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det inom tre veckor. Ditt överklagande ska vara skriftligt och innehålla vad du är missnöjd med och vilken ändring du vill ha. Kontakta din handläggare för att få hjälp.

Reparationsbidrag

Du kan få bidrag för att reparera anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Anordningarna ska i så fall vara av tekniskt slag eller ha utsatts för onormalt slitage på grund av din funktionsnedsättning.

Du kan inte få bidrag för reparationer som behöver göras på grund av skadegörelse, brister i underhållet av bostaden eller att du hanterat utrustningen på fel sätt.

Så här ansöker du om reparationsbidrag

Du ansöker om reparationsbidrag hos socialförvaltningen genom att fylla i och skicka in blanketten för reparationsbidrag. Bifoga även offert eller fakturakopia som underlag till beslutet.

Reparationsbidrag (blankett) Pdf, 149 kB.

Återställningsbidrag

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder. Kontakta kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag.

Återställningsbidrag (blankett) Pdf, 166 kB.

Återställningsbidrag, boverket.se Länk till annan webbplats.

Lag om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen