Länk till startsidan

För dig som är god man eller förvaltare

Som god man och förvaltare har du vissa skyldigheter när det gäller att redovisa uppgifter till överförmyndarnämnden och Skatteverket. Vilka redovisningar du behöver lämna beror på omfattningen av ditt uppdrag.

Redovisning

Förteckning och årsräkning

Om ditt uppdrag omfattar förvalta egendom eller om du som ställföreträdare också är förmyndare, ska du lämna tillgångsförteckning och vanligtvis också årsräkning till överförmyndarnämnden.

Förteckning över tillgångar och skulder

Förteckningen ska lämnas inom två månader från förordnandet, det vill säga den dag dag du började ditt uppdrag. Det gör du på en särskild blankett. Där ska du redovisa huvudmannens tillgångar och skulder vid den tidpunkt du tillträde ditt uppdrag. Självklart ska huvudmannens fullständiga namn och personnummer anges liksom dina personuppgifter inklusive adress och telefonnummer. Uppgifterna du lämnar i förteckningen ska styrkas med underlag från bank eller liknande. Kopior på handlingar, som kontobesked och värdeintyg, skickar du därför med som bilagor.

Förteckningen ska lämnas på heder och samvete, vara daterad och undertecknad.

Årsräkning över ekonomisk förvaltning

Förvaltningen redovisas årsvis före den 1 mars året efter det år redovisningen gäller. Årsräkningsblankett skickas ut av överförmyndarnämnden i början av året. Uppgifterna i årsräkningen ska du styrka med verifikationer, det vill säga underlag, för de inkomster och utgifter som du tar upp.

Årsräkningen ska ta upp

  • Huvudmannens tillgångar och skulder vid årets början och slut (om ditt uppdrag började eller slutade under året redovisar du från uppdragets början respektive uppdragets slut)
  • Sammanställning av inkomster (inkomsterna före skatt och eventuella andra avdrag) och utgifter (inklusive skatt, avgifter med mera) med verifikationer.
  • Kontobesked för bankmedel och värdepapper.
  • Taxeringsbesked för eventuella fastigheter.

Årsräkningen ska lämnas på heder och samvete, vara daterad och undertecknad.

Redogörelse

Om ditt uppdrag omfattar bevaka rätt och/eller sörja för person ska du på särskild blankett (före den 1 mars) lämna en redogörelse för hur uppdraget genomförts föregående år.

Redovisar du också ekonomisk förvaltning lämnar du in redogörelsens tillsammans med årsräkningen.

Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du lämna en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens medel. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning

  • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godman- eller förvaltarskapet upphörde.
  • Om huvudmannen har avlidit ska du bifoga dödsfallsintyg som utfärdas av Skatteverket. Bifoga även namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godman- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
  • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller företa andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet och du gör då inte längre detta i egenskap av god man eller förvaltare.

Redovisningsutbildning

Som stöd och hjälp när du ska göra års- eller sluträkning finns en digital redovisningsutbildning Länk till annan webbplats. som går igenom räkningsblanketten steg för steg. Utbildningen är 30 minuter och är ett bra hjälpmedel om du känner dig osäker eller om du funderar på om det finns ett enklare sätt att redovisa.

Deklaration

Förenklad arbetsgivardeklaration

Huvudregeln är att huvudmannen själv ska betala arvode till god man och förvaltare. På det arvodesbeslut du får från överförmyndaren kan du se om det är huvudmannen som ska betala. Vid de tillfällen då huvudmannen själv ska betala hela eller delar av arvodet ska du göra en förenklad arbetsgivardeklaration som lämnas in till Skatteverket. Du hittar information och blanketten på skatteverkets hemsida.

Avdragen skatt och sociala avgifter ska betalas in till huvudmannens skattekonto. Betalningen ska göras från huvudmannens konto i samband med att du betalar ut nettoarvode (arvodesbeloppet efter avdragen skatt) till dig själv.

Det är viktigt att du lämnar in den förenklade skattedeklarationen i samband med betalningen, för att undvika att inbetalad skatt och sociala avgifter felaktigt registrereras som överskjutande skatt och utbetalas till din huvudman som "skatteåterbäring". Det kan innebära att din huvudman får en kommande skatteskuld och extra avgifter.

Till din hjälp har Skatteverket en hjälpblankett Länk till annan webbplats. för dig som god man och förvaltare.

Har du frågor kring hur deklarationen ska göras? Kontakta Skatteverket på telefon 0771-567 567.

Blanketter

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen