Länk till startsidan

Du som behöver god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning eller liknande inte klarar att ta tillvara dina intressen, och inte heller kan få hjälp på annat sätt, kan du få hjälp av en god man.

God man

Godmanskap är frivilligt när du själv kan uttrycka din vilja och bygger på ett samarbete mellan dig som behöver hjälp och den gode mannen. En god man kallas ibland också för ställföreträdare och du som behöver och får hjälp kallas huvudman.

En god man ska vanligtvis inte göra saker för dig om du inte samtycker till det. När det gäller vardagsbestyr såsom att betala räkningar behöver den gode mannen inte fråga dig om ett särskilt samtycke för detta.

Om du inte själv kan uttrycka din vilja kan det i vissa fall vara lämpligt att den gode mannen först diskuterar frågor som uppkommer med dian anhöriga. Men den gode mannen har i slutändan bara skyldigheter gentemot dig som huvudman och beslutar självständigt i frågor som rör dig som person.

Vad gör en god man?

En god mans uppdrag kan variera beroende på hur hjälpbehovet ser ut och kan bestå av en eller flera av delar.

 • Bevaka rätt: Ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till huvudmannen.
 • Sörja för person: Ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Gode mannens uppdrag är avgränsat till dessa delar och innbär att gode mannen är en form av intressebevakare för sin huvudman. En god man ska inte ta en aktiv roll i huvudmannens dagliga liv och ska exempelvis inte hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, sätta upp gardiner, skruva ihop möbler, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.

Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska en god man se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent. Om det behövs ansöka om de insatser som är nödvändiga för att huvudmannen ska få den hjälp och stöd som hen behöver och har rätt till.

En god man kan också tillsättas för en enstaka uppgift till exempel:

 • Avveckla en lägenhet.
 • Fastighetsförsäljning.
 • Bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Vad kostar det att ha god man?

En god man har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand säga exakt hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
 • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
 • Antalet insatser under året.
 • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den hjälpbehövande) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet.

 • Huvudmannen betalar vanligtvis arvodet om hens skattepliktiga bruttinkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannen betalar vanligtvis arvodet om hens tillgångar överstiger två prisbasbelopp.
 • I övriga fall betalar Ale kommun arvodet.

För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor.

I de fall huvudmannen själv betalar arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning som då täcker arvodeskostnaden. Hänsyn till kostnaden tas också vid bland annat kommunens beräkning av omsorgsavgifter och för kronofogdens beräkning vid utmätning och skuldsanering.

Förvaltare

En förvaltare kan behövas i vissa fall när det inte är tillräckligt med ett godmanskap. Det kan till exempel vara när en person inte kan hantera sin ekonomi eller saknar insikt i sin svåra situation och därför riskerar att fara illa, bli utnyttjad eller vräkt från sin bostad. Då kan tingsrätten istället besluta om förvaltarskap.

Skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap är att förvaltarskap inte är frivilligt och att förvaltaren inte är beroende av den enskildes samtycke för sina åtgärder. Förvaltarskapet innebär att den hjälpbehövande (huvudmannen) förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Omfattningen av förvaltarskapet kan begränsas och anpassas till behovet i varje enskilt fall.

Vad gör en förvaltare?

En förvaltares uppdrag skiljer sig inte från en god mans uppdrag och kan bestå av en eller flera av nedanstående delar.

 • Bevaka rätt: Ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Sköter den ekonomiska ekonomiska förvaltningen, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till huvudmannen.
 • Sörja för person: Ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Förvaltarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. En förvaltare ska inte ta en aktiv roll i huvudmannens dagliga liv och ska exempelvis inte hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, sätta upp gardiner, skruva ihop möbler, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.

Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska en förvaltare se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent och om det behövs ansöka om de insatser som är nödvändiga för att huvudmannen ska få den hjälp och stöd som hen behöver och har rätt till.

När kan det bli aktuellt med förvaltare?

Förutsättningarna för att anordna förvaltarskap är:

 • att den enskilde lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och
 • att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och
 • att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet eller att en person på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att bli lurad och utnyttjad av andra. 

När är det inte aktuellt med förvaltare?

Förvaltarskap får inte anordnas då den enskildes hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, det vill säga genom insatser från socialtjänsten, fullmakt, godmanskap eller liknande.

Förvaltarskap får heller inte anordnas i syfte att, mot huvudmannens vilja, bestämma om annat boende eller vård för huvudmannen. Enbart den omständigheten att någon motsätter sig godmanskap är inte grund för att anordna förvaltarskap.

Vad blir konsekvenserna av förvaltarskap?

Förvaltaren bestämmer i frågor som rör egendom eller andra angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren är alltså inte beroende av huvudmannens samtycke för sina åtgärder, utan handlar på eget ansvar för huvudmannens räkning.

Förvaltaren får varje år redogöra för hur hen skött sitt uppdrag i en årsredovisning till överförmyndarnämnden.

Omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarnämnden är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet bör upphöra helt eller ersättas med ett godmanskap, medan det i andra fall är nödvändigt att förvaltarskapet kvarstår. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.

Vad kostar det att ha förvaltare?

En förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

 • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
 • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
 • Antalet insatser under året.
 • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen (den som har förvaltare) betalar arvodet till sin ställföreträdare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Ale kommun arvodet till förvaltaren. Ale kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

 • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
 • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet finns många gånger möjlighet att hos Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning, som då täcker kostnaden för arvodet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen