Länk till startsidan

Tillstånd utsläpp avloppsvatten GÄVSO

Har du enskilt avlopp? Om din fastighet ligger inom Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) behöver du troligen ansöka om tillstånd för ditt enskilda avlopp. Vi måste få in din ansökan senast 30 juni 2024. Tillståndsplikten gäller för befintliga avloppsanläggningar. Du som har ett tillstånd enligt Miljöbalken (tillstånd efter 1998) behöver inte ansöka.

Tillståndsplikt för utsläpp av avloppsvatten i den inre zonen av Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO)


Om du har en avloppsanläggning (enskilt avlopp) som släpper ut avloppsvatten inom den inre skyddszonen för Göta älv och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (GÄVSO) kan du vara skyldig att ansöka om tillstånd för utsläpp av avloppsvatten enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Tillståndsplikten gäller även utsläpp från befintliga avloppsanläggningar. Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområdet GÄVSO trädde i kraft den 1 juli 2022.

Om du har ett avloppstillstånd med stöd av Miljöbalken (tillstånd efter år 1998) behöver du inte ansöka om tillstånd.

Besök www.gavso.se Länk till annan webbplats. för mer information om vattenskyddsområdet. Där finns även en karta över vattenskyddsområdets gränser som du kan använda för att avgöra om du berörs.

Ansökan måste ha kommit till kommunen senast 30 juni

Vi måste ha din ansökan om tillstånd enligt GÄVSO senast den 30 juni 2024.

Är du osäker på om din avloppsanläggning släpper ut avloppsvattnet inom den inre zonen efter att du kontrollerat i kartan? För säkerhets skull är det då bäst om du ändå skickar in en ansökan. Om det visar sig att ditt avloppsvatten inte släpps ut inom den inre skyddszonen behöver du inte betala något för din ansökan. Du kan också kontakta miljöenheten för att ställa frågor.

Blanketten för att ansöka kan du ladda ner här: Ansökan om tillstånd för utsläpp av Pdf, 174 kB.
avloppsvatten inom GÄVSO Pdf, 174 kB.

Du kan också hämta den utskriven på vårt kontaktcenter i kommunhuset på Ale torg 7 i Nödinge.

Skicka in ansökan med post

Ale kommun, Miljöenheten, 449 80 Alafors

Skicka in ansökan med e-post

miljo@ale.se

Vad händer sedan?

Många Alebor har fastigheter där avloppsvattnet kanske släpps ut inom den inre skyddszonen. Vi räknar med att många kommer att ansöka om tillstånd och har därför svårt att uppskatta hur lång tid handläggningen kommer att ta. Det viktiga är att du har skickat in din ansökan så att den har inkommit till kommunen senast den 30 juni 2024.

När vi har fått in din ansökan kommer vi att göra en bedömning av ditt avlopp. Om vi bedömer att din avloppsanläggning i sin nuvarande utformning renar avloppsvattnet tillräckligt kommer ett beslut om tillstånd för utsläpp enligt vattenskyddsföreskrifterna att fattas.

Om vi redan har uppgifter om din avloppsanläggning (till exempel från tillsynsbesök inom de senaste åren) kan vi troligen göra bedömningen utan att besöka dig.

Har vi inte gjort tillsyn på din anläggning inom de senaste åren kan vi behöva besöka din fastighet och kontrollera anläggningen. En bedömning kommer då göras utifrån miljöbalkens krav på rening.

Om vi bedömer att din anläggning inte uppfyller kraven på rening kommer vi att fatta beslut om din anläggning. Till exempel kan du få förbud mot fortsatt utsläpp av avloppsvatten.

Avgift

Om din anläggning släpper ut avloppsvatten inom den inre skyddszonen tar vi ut en avgift för prövningen. Avgiften tas ut enligt fastställd timtaxa. Nuvarande taxa är 1000 kr per timme.

Vad händer om jag inte ansöker?

Att bryta mot en föreskrift eller bestämmelse som meddelats för skydd av ett vattenskyddsområde kan vara straffbart (förseelse mot områdesskydd). Tillsynsmyndigheten är skyldig att göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott.

Kontaktuppgifter

Om du vill veta om det finns uppgifter om din avloppsanläggning på kommunen går det bra att mejla miljo@ale.se kom ihåg att uppge din fastighetsbeteckning.

Har du några frågor? Skicka e-post till miljo@ale.se eller ring oss via kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00.

Uppdaterades: 17 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen