Länk till startsidan

Långsiktig VA-planering

På denna sida hittar du information om VA-enhetens långsiktiga planering för det kommunala vatten- och avloppssystemet. VA-planen består av fyra olika delar, VA-översikten, VA-strategin, VA-program och Vattentjänstplanen.

VA-plan

VA-planen är framtagen för att beskriva lokala förutsättningar och hur kommunen ska planera sin långsiktiga hantering av vatten och avlopp. Den omfattar både det kommunalt beslutade verksamhetsområdet för vatten och avlopp och fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde. Ale kommuns VA-plan består av fyra olika dokument som du hittar nedan med en kort beskrivning.

VA-planen kompletteras i sin tur med andra dokument som antingen är interna för VA-verksamheten eller som kan ses som självständiga dokument som uppdateras efter behov.

VA-översikten

Del 1 VA-översikten är en sammanställning av känd kunskap som påverkar den nuvarande och framtida VA-försörjningen i Ale kommun. Stor tyngd läggs på den befintliga allmänna VA-anläggningen, olika typer av enskilda anläggningar samt samlad bebyggelse (grupper av bebyggelse där det i framtiden kan finnas behov av förändrad VA-struktur). Utöver detta berörs även en mängd omvärldsfaktorer som direkt eller indirekt berör VA-försörjningen. Exempel på detta är lagstiftning, krav från myndigheter, förväntad bebyggelseutveckling, naturvärden, status på recipienter med mera.

VA-översikten beslutas inte utan bidrar främst som beslutsunderlag.

VA-strategin

Del 2 VA-strategin innehåller kommunal vision och viljeinriktningar. VA-strategin ska därmed utgöra en prioriteringsgrund för hur åtgärder planeras och genomförs och samtidigt ge en övergripande och tydlig struktur att utgå från i det kommunala VA-arbetet. VA-strategin ska på ett eller annat sätt beröra långsiktig planering för all typ av VA-försörjning i Ale kommun.

VA-strategin beslutas i kommunfullmäktige.

VA-program

Del 3 VA-program Pdf, 7 MB. innehåller en kartläggning av bebyggda områden utanför idag beslutat verksamhetsområde för vatten och avlopp. För kartlagda områden har en bedömning genomförts av förväntat behov av förändrad VA-struktur och möjlighet till allmänt VA.

VA-program beslutas i samhällsbyggnadsnämnden.

Vattentjänstplanen

Del 4 Vattentjänstplanen innehåller en beskrivning av åtgärder i två delar som behöver genomföras för att nå den uppsatta visionen och ställningstaganden som kommunen beslutat om för den allmänna anläggningen. Vissa av åtgärderna kommer att kopplas till geografiska områden och vissa är generella för hela kommunen.

Uppdaterades: 2 juli 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen