Länk till startsidan

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten som rinner genom tätbebyggda samhällen kallas för dagvatten.

Hårdgjorda ytor

En hårdgjord yta kallas det när den naturliga marken har täckts av hus, asfalterade vägar och torg som hindrar dagvattnet att sjunka ned i jorden. Med hjälp av dagvattenledningar, diken och dammar kan vattnet ledas till en å, bäck, älv eller sjö i närheten. Om dagvattnet är förorenat kan föroreningarna orsaka svåra livsvillkor för djur och växter och i slutänden, även för oss människor. Att till exempel tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten förorenar dagvattnet.

Ibland kan regnet eller smältvattnet komma i så stora mängder att diket eller ledningen inte kan ta emot allt på en gång vilket kan leda till bräddning eller översvämning.

Bräddning

Det finns ett flertal fastigheter som har både spill- och dagvattnet i samma ledning – kombinerat system. Detta innebär att när det blir kraftigt regn så blir spillvattenledningen överbelastad, vilket betyder att så kallad bräddning måste ske från en pumpstation eller reningsverk. Orenat spillvatten släpps direkt ut i en å, sjö eller i vårt fall Göta älv – vår dricksvattenkälla. För att minska belastningen på pumpstationer och reningsverket arbetas det kontinuerligt med dagvattenlösningar och separering av drän-och dagvattenledningar från spillvattenledningar.

Bräddning har en negativ påverkan på vår miljö och hälsa. Genom att minska bräddning besparar vi stora belastningar av föroreningar och näringsämnen till Göta Älv. Fastighetsägare kan hjälpa till genom att koppla bort drän- och dagvatten från spillvattenserviser, det vill säga dagvattenseparering.

Dagvattenseparering

Enligt kommunens ABVA § 53 ska dag- och dränvatten avledas till VA-huvudmannens dagvattenledning, om inte VA-enheten medgivit undantag. Om fastighetens drän-och dagvatten är kopplat till servisledning för spillvatten ska detta omkopplas till servisledning för dagvatten. Kommunens VA-enhet arbetar med att lokalisera fastigheter med felaktiga anslutningar. Om felaktigheter upptäcks måste fastighetsägaren rätta till bristerna snarast.

Kontakta kommunens VA-enhet för eventuella frågor i samband med exempelvis omdränering eller andra åtgärder på VA-installationen (ledningar och anordningar för vatten och avlopp).

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: va-enheten@ale.se

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 24 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten