Länk till startsidan

Anslutning till kommunalt ledningsnät

För att du ska få ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och/eller dagvatten krävs att fastigheten ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för respektive vattentjänst. Vi är då skyldiga att låta dig koppla in din fastighet.

Ledningsnät

Ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten består av huvudledningar, distributionsledningar och servisledningar. Huvudledningar och distributionsledningar ägs och underhålls av kommunen. Servisledningarna efter förbindelsepunkt (anslutningspunkt och ansvarsgräns) ägs och ska skötas om av dig som är fastighetsägare.

Vi arbetar kontinuerligt med att underhålla vatten- och avloppsledningsnätet, reningsverket och alla tillhörande pumpstationer och anläggningar.

Bygga nytt eller bygga till

Innan du får lov att ansluta till kommunalt vatten och avlopp eller göra en förändring av din nuvarande VA-anslutning måste du anmäla detta till VA-enheten. Krävs det bygglov ska din VA-anmälan vara godkänd innan Samhällsbyggnadsförvaltningen ger dig startbesked att börja bygga.

Läs mer om bygglov och startbesked

För anslutning till vatten och avlopp krävs att anläggningsavgiften är betald.

Finns det inte möjlighet till kommunalt vatten och avlopp så behöver du själv ansvara för din anläggning.

Komplementbostad (ex Attefallshus)

Om du planerar att bygga till en komplementbostad på din fastighet är det viktigt att även tänka på hur eller om den ska ha vattenförsörjning. En komplementbostad med kök/pentry och toalett som ansluts till den kommunala VA-anläggningen räknas ur VA-synpunkt som en lägenhet/bostad vilket kräver VA-anmälan. Då tillkommer en bostadsenhetsavgift enligt VA-taxan.

Anslutning, så går det till

Vill du ansluta dig och/eller få svar på vilken möjlighet till anslutning du har ska du skicka in en VA-anmälan och bifoga en ritning över din fastighet och ledningarna som ska anläggas inom tomten. Vi berättar därefter vad som krävs för att ansluta, hur du ska göra och vad det kostar. 

VA-anmälan

Vill du ha permanent VA-anslutning till din fastighet? Ska du bygga bostadshus på din fastighet fyller du i blanketten VA-anmälan småhus. Gäller det en verksamhetslokal eller liknande fyller du i blanketten VA-anmälan verksamhet. När vi fått in din anmälan kontrollerar vi om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA och återkopplar med anslutningsmöjlighet. Normalt har vi 6 veckors handläggningstid. 

VA-anmälan småhus Pdf, 1 MB.

VA-anmälan verksamhet Pdf, 1 MB.

Byggvatten

Bygger du hus och behöver tillfälligt vatten under byggtiden kan du få anslutning till byggvatten. Du som byggherre ska se till att vattenledningen på tomten är förberedd med en avstängningsventil och backventil innan vi kommer ut på plats och släpper på vattnet. Vi besiktigar då inkopplingen för att kontrollera att det inte läcker. Är inte förberedelserna gjorda korrekt kan fastighetsägaren bli debiterad för ett så kallat "förgävesbesök", avgift enligt gällande VA-taxa.

Behöver ni tillfällig anslutning till VA för en bodetablering ska ni kontakta oss via e-post på va@ale.se eller kommun@ale.se och skicka med nödvändiga uppgifter inklusive situationsplan över bodetableringen.

Betalning

När det fysiskt finns en förbindelsepunkt (anslutningspunkt) med servisledningar till din tomt meddelar vi dig var fastighetens VA-installationer kan kopplas in till kommunens ledningar. Vi fakturerar dig som fastighetsägare en anläggningsavgift (engångsavgift) och fakturan ska vara betald innan du får lov att ansluta.

Anslutning och besiktning

När det är dags att ansluta ska vi besiktiga inkopplingen. Hör av dig till oss i god tid så att vi kan planera in tid för besiktningen. Besiktningen ska vara godkänd innan vattenmätaren kan sättas upp.

Efter godkänd besiktning ska vattenmätaren sättas upp

Så fort invändiga VVS-installationer inklusive vattenmätarkonsol är på plats ska vattenmätaren installeras, enligt våra riktlinjer för placering av vattenmätare. Vid slutsamrådet med kommunens byggnadsinspektör ska vattenmätaren vara installerad och väl synlig.

Avgifter tas ut enligt gällande VA-taxa 2024 Pdf, 227 kB..

 

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 juni 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen