Länk till startsidan

Vattenskyddsområden

Råvatten är det vatten som används vid produktion av dricksvatten. Råvattnet till det kommunala dricksvattnet i Ale kommun kommer från Göta älv. Det är därför viktigt att vattnet i Göta älv skyddas mot utsläpp, föroreningar och sådan användning av mark och vatten som på sikt kan påverka vattenkvaliteten negativt.

Två olika vattenskyddsområden

Göta Älv är skyddat av två vattenskyddsområden. Sedan tidigare finns ett vattenskyddsområde i söder, som sträcker sig från södra Surte ner till Lärjeholm (södra vattenskyddsområdet - förkortat GÄ).

År 2022 tillkom ytterligare ett vattenskyddsområde, som omfattar Göta älv från södra Surte ända upp till Vänern och som inkluderar Vänerborgsviken (norra vattenskydssområdet - förkortat GÄVSO).

För de olika vattenskyddsområdena gäller två olika vattenskyddsföreskrifter som reglerar aktiviteter som kan han negativ påverkan på vattenkvaliteten.

Södra vattenskyddsområdet – GÄ

Skyddsområdet omfattar ett cirka 28 kvadratkilometer stort område från Lärjeholm i söder till Surte hamn i norr. Det tar tre timmar för vattnet att rinna från skyddsområdets norra gräns ner till råvattenintaget vid Lärjeholm.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna för det södra vattenskyddsområdet gäller till exempel för:

 • avfalls- och avloppshantering
 • djurhållning
 • fordonstvätt
 • industriverksamhet
 • jord- och skogsbruk
 • markarbeten
 • sjöfart
 • vägar och transporter
 • värmepumpar och kylanläggningar
 • upplagsområden
 • uppställningsplatser

Vattenskyddsföreskrifter för Göta älv Pdf, 2 MB.

Vattenskyddsområdet GÄ (karta) Pdf, 352 kB.

Anmälan och ansökan GÄ

Vill du bedriva verksamhet eller utföra en åtgärd som omfattas av skyddsföreskrifterna så kan du behöva anmäla eller ansöka om tillstånd innan du startar din verksamhet eller utför din åtgärd.

Anmälan enligt vattenskyddföreskrifter GÄ Pdf, 1 MB.

Ansökan enligt vattenskyddsföreskrifter GÄ Pdf, 1 MB.

Norra vattenskyddsområdet – GÄVSO

Det norra vattenskyddsområdet omfattar ett område längs Göta Älv, som sträcker sig från södra Surte till Vänern och inkluderar även Vänersborgsviken. Vattenskyddsområdet består av en inre och en yttre skyddszon. Vattenskyddsföreskrifterna gäller endast i inre skyddszon. Inre skyddszon omfattar alla sjöar och vattendrag med flöden som inom 12 timmar kan nå ett vattenverk. Det innefattar en strandzon på 100 meter från Göta Älv och 50 meter när det gäller övriga vattendrag. Även tätorter ingår, eftersom dagvatten avrinner till Göta Älv eller dess biflöden.

Den yttre skyddszonen innefattar mark som inte ligger i inre skyddszon, men där vatten förr eller senare når Göta Älv. Denna zon införs för att skapa medvetenhet om vattentäkten och påverka planering.

Pågående verksamheter kan behöva söka nya tillstånd

Pågående verksamheter inom det område som ligger inom det norra vattenskyddsområdet kan behöva söka tillstånd inom två år från det att vattenskyddsföreskrifterna trädde i kraft den 1 juli 2022. Mer information om det norra vattenskyddsområdet och dess konsekvenser finns på GÄVSO.se Länk till annan webbplats.

Skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna för det norra vattenskyddsområdet gäller till exempel för:

 • uppställning och lagring av petroleumprodukter och andra miljö- och hälsofarliga produkter
 • bedrivande av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet
 • sanering som omfattas av 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • deponering och lagring av farligt avfall
 • utsläpp av avloppsvatten (som inte redan har tillstånd enligt miljöbalken)
 • yrkesmässig spridning av avloppsslam eller humanurin
 • inrättande av ny eller utökad anläggning för avledning av dagvatten
 • markarbeten omfattande en total jord-/bergvolym på mer än 400 m3
 • användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll för igenfyllnad, utfyllnad eller andra anläggningsarbeten
 • uppläggning av asfalt och oljegrus

Beslut med vattenskyddsföreskrifter och karta över vattenskyddsområdet GÄVSO Länk till annan webbplats.

Ansökan GÄVSO

Vill du bedriva verksamhet eller utföra en åtgärd som omfattas av skyddsföreskrifterna så kan du behöva ansöka om tillstånd innan du startar din verksamhet eller utför din åtgärd.

Ansökan enligt vattenskyddföreskrifterna GÄVSO Pdf, 168 kB.

Annan lagstiftning

Tänk på att det även finns annan lagstiftning som gäller inom ett vattenskyddsområde.

Till exempel så innehåller Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) bland annat krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd vid hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i cistern eller lösa behållare inom vattenskyddsområde.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) Länk till annan webbplats.

Vid olycka

Larma omedelbart Räddningstjänsten på telefonnummer 112, om det inom något av vattenskyddsområdena för Göta älv inträffar en olycka i samband med transport av farligt gods eller andra olyckor som innebär stor risk för vattenförorening. Vid mindre allvarlig händelse ska snarast möjligt Miljöenheten Ale kommun kontaktas.

Det här kan du göra

Fastighetsägare och verksamhetsutövare i området ska, förutom att själva följa skyddsföreskrifterna, även hjälpa till att sprida information om skyddsområdet. Inte minst viktigt är det att fastighetsägare som hyr ut industrilokaler informerar sina hyresgäster om skyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Du som bor inom skyddsområdet kan hjälpa till att skydda vattenresurserna genom att exempelvis tvätta bilen på ett miljöriktigt sätt och undvika att använda bekämpningsmedel på tomtmark.

Ansvarig nämnd

Inom Ale kommun svarar samhällsbyggnadsnämnden genom miljöenheten för tillsynen enligt skyddsföreskrifterna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även om de tillstånd som behövs enligt föreskrifterna. I Göteborgs kommun är det miljönämnden som har dessa uppgifter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen