Länk till startsidan

Eget dricksvatten

De fastigheter som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet har enskilda anläggningar. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för dessa anläggningar.

Fastighetsägarens ansvar

Enskilda brunnar kan vara grävda eller borrade och förse ett eller flera hushåll med vatten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att vattnet håller dricksvattenkvalitet. Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet gäller annan lagstiftning. Vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Enskild vattenbrunn

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör enskilda brunnägare ta vattenprover.

Anlägga ny brunn

I Ale kommun krävs ingen anmälan eller tillstånd för att anlägga en brunn för dricksvatten till två hushåll eller färre. Det är ändå viktigt att tänka på placeringen av brunnen för att få god tillgång till vatten och miniera risken att vattnet blir förorenat.Du bör därför anlita en certifierad borrare med ansvarsförsäkring. När den nya brunnen är färdig får du ett brunnsprotokoll från borraren. Det innehåller viktiga fakta om din brunn, till exempel var den finns, hur brunnen är utformad, hur djup den är och hur mycket vatten den ger. Spara brunnsprotokollet, det är en värdehandling för din fastighet. Brunnsborraren har alltid uppgiftsskyldighet vid anläggning av vatten- och energibrunnar. Det innebär att brunnsborraren måste skicka en kopia på brunnsprotokollet till SGU och registrera uppgifterna om brunnen i brunnsarkivet.

Du kan kontrollera om din brunn är registrerad i brunnarkivet SGUs i Kartvisaren Brunnar, sgu.se Länk till annan webbplats.

Du kan själv registrera din brunn hos SGU i Databasen brunnar, sgu.se. Länk till annan webbplats.

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område

Anlägga ny brunn, livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats.

Ansvar för brunnen

Det är fastighetsägare/brunnägare eller ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också fastighetsägare/ägarförening som måste åtgärda problemen. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem.

Varför dricksvattnet ska kontrolleras

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, gärna minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prov, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Kända problem i Ale

I Ale kommun är ett av de vanligaste problemen med dricksvattnet alltför höga fluoridhalter, vilket är olämpligt för små barn. Det är också vanligt med höga järn- och manganhalter.

Gör en vattenanalys

Genom en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

När man vill analysera sitt dricksvatten vänder man sig direkt till ett analysföretag för beställning av provflaskor. Kommunen har ett avtal med SGS Analytics om hämtning av prov.

De hushåll som har egen brunn kan få sitt vatten analyserat genom att beställa flaskor för provtagning på SGS Analytics brunnsvattenportal www.brunnsvatten.se

Provflaskor skickas från labbet till hemmet där beställaren själv tar provet enligt instruktioner som medföljer. Vattenproven kan därefter lämnas in till Kontaktcenter i Nödinge (Ale torg 7) på tisdagar före klockan 11.00 för transport till SGS Analytics laboratorium i Linköping. Proverna ska vara dagsfärska vid inlämnandet. Du får analyssvar från laboratoriet efter ungefär 2 veckor.

Om du har frågor om provtagning eller analysresultat kan du kontakta SGS Analytics kundservice på telefon 013-25 49 91 eller e-post se.ie.brunnsvatten@sgs.com

Du kan också själv kontakta andra vattenanalyslaboratorier direkt för provtagning. Det kan löna sig att jämföra priserna. Vi rekommenderar då att du använder dig av ett ackrediterat laboratorium och att analysen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Det här kan du göra åt dåligt vatten

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock, där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet.

Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 21 februari 2024
Informationsägare: Kommunikationsenheten