Länk till startsidan

VA-avgifter

VA-taxan i Ale kommun består av två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift för ditt kommunala vatten och avlopp. Här kan du läsa om vad avgifterna baseras på och hur dessa redovisas i din faktura.

Anläggningsavgift

VA-taxan består av två delar. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till VA-nätet. Avgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en periodisk avgift som ska täcka drift och underhåll av den allmänna anläggningen. VA-taxan är uppbyggd med ett antal avgiftsparametrar som tillsammans ska skapa en rättvis och skälig fördelning. Avgiftsparametrar anpassas till varje specifik fastighet för att varje fastighet enbart ska behöva betala för de tjänster som nyttjas. Det som skiljer den nya taxan från tidigare taxa är ett tillägg i form av dagvattenavgift.

Brukningsavgiften kan även innehålla avgift för allmän platsmarkhållare beroende på vilka förhållanden som råder på platsen.

För att VA-taxan ska kunna bli skälig och rättvist fördelad mellan alla olika fastighetstyper som finns i ett samhälle är de uppdelade i olika avgifts parametrar. Dessa parametrar anpassas beroende på hur varje specifik fastighet ser ut och hur vattentjänster planeras att användas.

Fast årlig avgift

Den fasta årliga avgiften är en grundavgift som är densamma för alla fastighetskategorier förutom allmän platsmarkhållare (som exempelvis är Trafikverket, kommunen och i vissa fall samfällda vägar). Grundprincipen är att alla betalar sin fasta årliga avgift.

Rörlig avgift

Denna avgift bestäms utifrån en utsatt vattenmätare som huvudmannen placerar på varje fastighet som läser av hushållets dricksvattenförbrukning. Den rörliga avgiften är tänkt att vara kopplad till VA-huvudmannens rörliga kostnader för vattenproduktion och spillvattenhantering. Här styrs årliga kostnader för VA-huvudmannen utifrån hur mycket vatten som faktiskt produceras och spillvatten som behöver tas emot. Det är också denna avgift som varje fastighetsägare har möjlighet att påverka.

Bostadsenhetsavgift

Bostadsenhetsavgiften baseras på hur många bostäder som finns på fastigheten och speglar hur stor nyttan är. Avgiften är precis som i anläggningsavgiften kopplad till nyttan av den allmänna anläggningen. Fastigheter som ingår i bostadskategorin betalar en avgift beroende på hur många bostadsenheter som nyttjas. För verksamheter och industrier används en omvandlingsformel för att beskriva verksamhetsytor/lokalytor som bostadsenhetsavgifter.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften baseras på behovet att omhänderta dagvatten från fastigheten som släpps ut i kommunens VA-anläggningar. För småhusfastigheter är denna avgift samma för alla. För andra typer av fastigheter styrs avgiften beroende på storleken på fastigheten. Avgiften är då beroende av ett kostnad per m2 tomtyta och ska spegla fastighetens nytta att vara ansluten till den allmänna dagvattenanläggningen, men också den kostnad fastigheten orsakar genom att släppa mer dagvatten till anläggningen.

Tomtyteavgift för annan fastighet

För annan fastighet bedöms nyttan av den allmänna anläggningen vara kopplad till ytan på fastigheten istället för de eventuella byggnaderna på fastigheten. Denna tomtyteavgift ska inte förväxlas med tomtyteavgiften i anläggningsavgiften.

Avgift för allmän platsmarkhållare

Avgiften är både nytto- och kostnadsbaserad och tas ut som en avgift per kvadratmeter av allmän platsmarkhållare.

Förstå din faktura

Vi förstår att det kan vara klurigt att din faktura med de olika avgiftstyperna, därför har vi tagit fram exempelfakturor för tre olika fastighetskategorier: Flerbostadshus, blandad fastighet och småhusfastighet. I exempelfakturan kan du se vilka avgifter som blir relevanta till din fastighetskategori och vad den totala avgiften baseras på.

Exempelfaktura för tre olika fastighetskategorier. Öppnas i nytt fönster.

Taxan används till investeringar

Kommunalt vatten- och avlopp är en taxefinansierad verksamhet. Det betyder att kostnaden för kommunens VA-anläggning ska täckas av avgifterna i VA-taxan. För att kunna möta framtidens investerings- och underhållsbehov behöver taxan höjas under de närmsta åren i Ale kommun.

Hela VA-Sverige står inför stora investeringar kommande år på grund av framtida förändringar och förnyelse av befintliga VA-ledningssystem. I Ale kommun har vi många och stora investeringar framför oss som vi behöver planera för i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen. Kommunen växer och avloppsreningsverket ska läggas ner och ersättas av en överföringsledning genom kommunen. Vi har dessutom ett ledningsnät som behöver rustas upp för framtiden.

Ale kommuns VA-taxa 2024 Pdf, 227 kB.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 16 maj 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen