Länk till startsidan

Enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Alla ska vara välkomna i lokaler för verksamheter som vänder sig till allmänheten. Vissa lokaler är självklara, som butiker och restauranger eller receptioner och mottagningar hos myndigheter. Andra kan vara svårare att bedöma då man måste titta på hur just den verksamheten ser ut. Det kan vara så att bara vissa delar i en byggnad har publika verksamheter och då gäller kraven endast de delarna.

Ett enkelt avhjälpt hinder är ett hinder som bedöms vara ett hinder för många och som inte kostar orimligt mycket för fastighetsägaren att åtgärda.

Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg.
 • Höga trösklar.
 • Avsaknad av ledstänger.
 • Tunga dörrar.
 • Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade.
 • Dålig belysning.
 • Dålig ljudmiljö.
 • Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering.
 • Bristande utformning av orienterande skyltning.
 • Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner.
 • Bristfällig skyltning.
 • Brister i utformning och placering av fast inredning.

Vem ska åtgärda hindret?

Vem som är ansvarig avgörs av vem som rättsligt råder över hindret och att det åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare men det kan också vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Samhällsbyggnadsnämnden ansvar för tillsyn. I de fall där reglerna inte följs kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om sanktioner mot fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren.

Vill du anmäla ett enkelt avhjälpt hinder?

Om du upptäcker en plats där det finns ett hinder kan du anmäla detta till byggenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. En anmälan kan göras via e-post, brev eller telefon.

I anmälan bör du ange

 • Vilken fastighet eller adress som hindret finns på.
 • Vad det är som brister eller vilket typ av hinder det gäller.
 • Var hindret finns. Visa gärna på en karta eller beskriv tydligt vilken plats i lokalen det gäller.
 • Bifoga gärna bilder på hindret för att förtydliga.

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte automatiskt få något beslut eller information i ärendet.

Alla handlingar som kommer in till samhällsbyggnadsförvaltningen är offentliga. Information av vikt som kommer in kring ärendet per telefon diarieförs också. Du kan skicka in din anmälan via vanlig post.

Om du väljer att skicka din anmälan via e-post bör du tänka på att avsändaren ofta står med automatiskt när du skickar e-post och att e-postadressen kommer att synas i handlingarna. Du kan därför inte vara anonym om anmälan skickas in den vägen.

Observera att om du är anonym och din anmälan saknar så pass viktiga uppgifter att ärendet inte kan utredas kan ärendet komma att avskrivas. Var därför noga med att ange all information som är av vikt när du gör en anmälan.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen