Länk till startsidan

Anmälan på min fastighet

Om någon har anmält din fastighet för till exempel svartbygge är kommunen skyldig att utreda anmälan.

Utredning

När vi utreder kan ett platsbesök bli aktuellt där vi dokumenterar hur det ser ut på plats. Vi kontrollerar uppgifterna mot bland annat de bygglov eller starbesked som finns på fastigheten, plan- och bygglagen och Boverkets byggregler.

Om vi upptäcker att det finns något som strider mot lagstiftning och beslut kommer vi i första hand att be dig rätta till det (till exempel ta bort det olovligt uppförda). Du kan även få ett föreläggande att ansöka om bygglov i efterhand, om det finns möjligheter för att beviljas. Kan du inte få bygglov i efterhand, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva din byggnad.

Vad gör byggherren?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till exempel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun eller en annan myndighet. Vanligtvis är det fastighetsägaren som är byggherre.

I samband med bygg-, rivnings- och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs. Detta ansvar gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och bygglagen och dess föreskrifter. Det innebär att det är byggherren som i förväg ska känna till om en åtgärd kräver lov eller anmälan.

Kontakt

Bygglov

Telefon kontaktcenter 0303-70 30 00

E-post bygg@ale.se

Telefontider

Veckorna 27–32 tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Öppet hus har sommaruppehåll veckorna 27–33

Ordinarie telefontider

Måndag, tisdag och torsdag kl 09.30–11.30

Direkttelefon under telefontid 0303-70 33 30

Postadress

Ale kommun
449 80 Alafors

Besök

Öppet hus kontaktcenter i Nödinge onsdagar kl 14.00–16.30

Uppdaterades: 14 november 2023
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen