Länk till startsidan

Sevesoanläggningar i Ale

I Ale kommun finns några anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar ska förebygga och begränsa omfattningen av allvarliga kemikalieolyckor utifrån Sevesolagstiftningen.

Anläggningar med hög säkerhetsnivå

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerthetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats och se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen. För information om aktuella tillsynsbesök enligt Sevesolagen på anläggningarna ska man vända sig till Länsstyrelsen.

Information till allmänheten

Från och med 1 juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.

Företag som omfattas av den lägre kravnivån gör detta via kommunens webbplats. De företag som omfattas av den högre kravnivån informerar dessutom allmänheten genom en folder som ges ut vart femte år.

Sevesolagstiftningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Anläggningarna

Följande anläggningar i Ale kommun omfattas av Sevesolagstiftningen.

  • Nouryon (tidigare EKA/Akzo Nobel) i Bohus (högre kravnivån)

Informationsblad Nouryon Pdf, 82 kB.

Om larmet går Pdf, 106 kB.

  • Perstorp Oxo AB i Nol (lägre kravnivån)

Informationsblad Perstorp Oxo AB Pdf, 141 kB.

  • Skanska Industrial Solutions AB bergtäkt i Bohus (lägre kravnivån)

Informationsblad Skanska Industrial Solutions AB Pdf, 91 kB.

Mer information om Sevesoanläggningar i Ale kommun samt kartor, Bohus räddningstjänst Länk till annan webbplats.

Kravnivåer

Lägre kravnivå

Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till länsstyrelsen och arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. De ska också ta fram handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. De företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens webbplats.

Högre kravnivå

De företag som omfattas av den högre kravnivån ska utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Kommunledningsförvaltningen