Länk till startsidan

Brottsförebyggande arbete

Det bästa sättet att lyckas i lokalt brottsförebyggande arbete är en välutvecklad samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället som kommun, polis, civilsamhälle och förenings- och näringsliv inom ramen för lokalt BRÅ (lokalt brottsförebyggande råd).

Alla kan delta i det brottsförebyggande arbetet

Alla kan hjälpa till att förebygga brott. Det brottsbekämpande arbetet är polisens uppgift men det brottsförebyggande är är allas vårt gemensamma ansvar.

Brottsförebyggande insatser där alla kan medverka är till exempel nattvandring, trygghetsvandring eller grannsamverkan.

Polis, kommun och invånare i samverkan – lokalt BRÅ Trygg-I-Ale

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samverkansarbete kallat Trygg i Ale. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Invånarnas kunskap fångas upp

Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, kommunen och invånarna, definierar vi vilka åtgärder som behöver genomföras. Invånarnas kunskap fångas upp i trygghetsundersökningar och genom medborgardialoger.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplan skapas från den lokala lägesbilden. Med denna som grund tar vi fram en gemensam åtgärdsplan. Från planen väljs ett eller flera problemområden ut som särskilt angeläget att fokusera på under en period. Åtgärderna mot dessa problemområden formuleras som ett medborgarlöfte. Medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till dig som bor och vistas i Ale i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet.

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen kallad Trygg i Ale – en långsiktig satsning där polisen, kommunen och medborgarna samverkar för att öka tryggheten i Ale kommun. Inom ramen för Trygg i Ale har polisen och kommunen tagit fram en gemensam lokal läges- och problembild. Den bygger på samlad information från dialoger med medborgare, medarbetare och samverkanspartners, statistik från trygghetsmätningar samt polisens brottsstatistik.

Narkotika och fortkörning

I den lokala lägesbilden har medborgarna, polisen och kommunen beskrivit narkotikabrott och trafikrelaterade brott som några problemområden i Ale kommun.

I våra medborgardialoger har det bland annat framkommit att invånarna i Ale uttrycker en oro över ungas tillgång, atitityder till och användning av narkotika och önskar att arbetet mot narkotika ska intensifieras.

Utöver detta upplever invånarna att fortkörning är ett problem i stora delar av kommunen, både på större och mindre vägar. Även störande moped- och EPA/A-traktorkörning är ett bekymmer.

Polisens och kommunens gemensamma bild är att tillgängligheten av narkotika är stor och ungdomarna har en förändrad och mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Problem med narkotika finns i hela kommunen. Likaså problemen med fortkörning och störande mopedkörning. Problemet med EPA/A-traktorkörning är dock främst koncetrerat till de norra delarna av kommunen.

Nattvandring

Oavsett var du bor i Ale är du välkommen att vara med och nattvandra. Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du till att göra Ale kommun till en plats där alla som bor och verkar kan känna sig trygga.

Du är välkommen att vandra om du är en bra förebild för unga, är över 25 år och om du är emot våld, droger och främlingsfientlighet. Det är inte bara föräldrar som vandrar utan alla engagerade personer är välkomna. Ju fler vi blir desto starkare är vi. Ta kontakt med den förening som passar dig bäst.

Nödinge/Nol

Patrik Pehrsson

E-post patrikpehrsson@gmail.com

Telefon 0732-61 19 97

Lars Andrén

Telefon 0762-18 41 98

Facebook Nödinge Nattvandrare (sluten Facebookgrupp) Länk till annan webbplats.

Instagram Nattvandrare Nödinge Länk till annan webbplats.

Älvängen

E-post nattvandrarnaalvangen@gmail.com

Facebook Nattvandrare i Älvängen (sluten Facebookgrupp) Länk till annan webbplats.

Instagram Nattvandrarnaalvangen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om nattvandring i Ale

Varför ska man nattvandra?

Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du till att göra Ale kommun till en plats där alla som bor och verkar kan känna sig trygga. Du är välkommen att vandra om du är en bra förebild för våra unga, är över 25 år och om du är emot våld, droger och främlingsfientlighet. Det är inte bara föräldrar som vandrar utan alla engagerade personer är välkomna.

Hur ofta gör man det?

Det beror på hur många engagerade nattvandrare det finns i just den föreningen på den ort du väljer att engagera dig. Ju fler man är som turas om att nattvandra, ju mer sällan behöver man gå. Finns det många nattvandrare kan man gå ut på fredag och lördag kvällar året om, medan orter som har färre nattvandrare kanske endast går ut på sk "riskhelger" så som skolavslutningar, Valborg etc.

Förhoppningen är att man ska vara många så att man kan gå ut ofta, men att man ska turas om i grupper, så att ingen känner att den behöver vara ute så ofta.

Var går man?

Man går ofta runt i de centrala delarna av samhället. På busstorg, runt skolor, fritidsgårdar och ställen som gärna blir tillhåll. Ibland kan nattvandrarna få tips om att det är en fest nån stans och då kan man vandra i närheten av den.

Hur länge brukar man gå på natten?

Många föreningar tycker det är bra om man är ute till sista nattbussen/tåget kommit från Göteborg eller tills man vet att en fest är slut.

I Ale kommun har nattvandrargrupperna överenskomna vandringstider kl 21.00–01.00 främst på lördagar.

Får man något för uppdraget?

Det är helt ideellt så man får inget betalt. Men man får många trevliga kontakter, man får se verkligheten som ungdomarna i samhället lever i, man får frisk luft och motion. Så brukar kommunen uppmuntra med en kick off varje år. Det kan handla både om nån form av utbildning eller en uppmuntrande gåva.

Hur länge varar uppdraget?

Man är med i nattvandrarna så länge man själv vill.

Mer information

Kontakta Ale kommuns kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativ till att trygghetsvandra.
Det kan vara kommunen, en skola, en förening, etc. Det som är viktigt är
att människor som bor och vistas i området är med på vandringen – det är ju de som känner till området bäst.

Under trygghetsvandringen inventerar man hur närområdet ser ut; trygga och otrygga platser. De boende i området går ut tillsammans längs en förutbestämd slinga och tittar på sin omgivning. Man kan också se trygghetsvandringen som ett möte där människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor. Oftast har vandringarna i kommunens regi genomförts på hösten då det är mörkt för att kunna kolla om belysningen är hel och fullgod och så vidare.

I Ale är de trygghetsvandringar vi hittills genomfört ett samverkansarbete mellan olika sektorer, bostadsbolag, polis och övriga aktörer, inte minst allmänhet. Vi har både gjort större vandringar i olika orter och lokala vandringar i bostadsområden, vid Ale pendeln, på skolor, samt riktade med med enbart ungdomar osv.

Alla som vill är välkomna att vandra oavsett ålder, funktionsnedsättning, etc, då alla perspektiv behövs för att vidga vyer, bredda kompetens och upplevelse.

Råd om trygghetsvandring, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.

Mer information

Kontakta Ale kommuns kontaktcenter på telefon 0303-70 30 00, e-post kommun@ale.se.

Grannsamverkan

Tillsammans med grannarna kan du minska antalet brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet i bostadsområdet.

Grannsamverkan handlar om att hjälpa varandra att passa husen när någon är bortrest, hålla koll och hjälpas åt för att få en boendemiljö fri från brott.

Ale kommun och Lokalpolisområde Kungälv/Ale bedriver tillsammans med kommunens invånare ett långsiktigt samverkansarbete kallat Trygg i Ale .

Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och kommun.

Medborgarlöfte

Särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället

Inom ramen för lokal trygghetsskapande och brottsförebyggande samverkan, lokalt Brottsförebyggande Råd (BRÅ) - Trygg-i-Ale, tar polisen och kommunen fram en gemensam lokal läges- och problembild och formulerar ett medborgarlöfte.

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Kungälv-Ale och Ale kommun gör till invånarna under en bestämd tidsperiod, exempelvis ett eller flera år.

Löftet innebär en rad konkreta aktiviteter som vi tillsammans genomför för att minska gemensamt identifierade problem. Aktiviteterna har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

I vårt medborgarlöfte för perioden 2021 - 2023 har vi ett särskilt fokus på att förebygga tidig narkotikadebut och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt öka tryggheten i trafiken, kollektivtrafiken och i lokalsamhället.

Utöver konkreta aktiviteter kommer lokalpolisområde Kungälv/ Ale och Ale kommun under året fokusera på platser där vi fått indikationer på att narkotika förekommer.

Vi kommer också tillsammans med Alebyggen (och polis) fortsätta stötta uppstart av nya nattvandrargrupper på initiativ av lokalsamhället och tillsammans arbeta för att stärka vårt gemensamma arbete med ökad trygghet i det offentliga rummet.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 14 maj 2024
Informationsägare: Socialförvaltningen