Länk till startsidan

Slam och latrin

När du har enskilt avlopp behöver slammet tömmas. Vår entreprenör hämtar innehållet från slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk en gång per år enligt bestämd körlista. Om det behövs kan vi tömma din avloppsanläggning flera gånger per år.

Årliga hämtningar

Hämtning av innehållet från slutna tankar, trekammarbrunnar och minireningsverk sker en gång per år enligt bestämd körlista eller enligt tillståndsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden. Om det behövs kan vi tömma din avloppsanläggning flera gånger per år.

Budade tömningar

Budade tömningar till ordinarie pris utförs på helgfria torsdagar och ska beställas senast onsdag kl 13.00.

Beställa tömning

För att beställa tömning använder du vår e-tjänst för slamtömning Länk till annan webbplats..

Du kan också kontakta renhållningens kundtjänst måndag–fredag kl 09.30-12.00 på telefon 0303-70 31 08 eller e-post renhallning@ale.se.

Du kan även höra av dig till kontaktcenter måndag-fredag 08.00-16.30 på telefon 0303-70 30 00.

Ändrade dagar för budad slamtömning vid helgdag

När helgdag infaller på en torsdag sker budad slamtömning i stället onsdag den aktuella veckan. Sista dag för beställning av budad slamtömning är tisdag dessa veckor.

Glesare hämtningsintervall

Regler om hur ofta slamavskiljare ska tömmas finns i Ale kommuns föreskrifter om avfallshantering. Pdf, 554 kB. För att få glesare tömning måste du söka dispens.

Du kan få dispens om det är motiverat med hänsyn till slammängd och slamavskiljarens storlek. du behöver ocksåFör att kunna få dispens behöver du ha en godkänd avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav på rening. Behandlad ansökan debiteras enligt gällande taxa framställd av Ale kommun.

Dispens för glesare slamavskiljning, ansökan (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Akuta tömningar

Uppstår akuta ärenden måndag till fredag efter kl 16.00 eller under helg och röda dagar ska du kontakta Ragn-Sells på journummer 0767-60 10 39. Observera att Ragn-Sells journummer bemannas först från klockan 16.30 på vardagar.

Vid akuta tömningar tillkommer akuttillägg.

Information om priser för slamtömning finns i renhållningstaxan. Pdf, 283 kB.

Se till att avloppsanläggningen kan tömmas

Du som beställer tömning av slamavskiljare eller slutna tankar ska se till att transportvägen är i sådant skick att fordonet kan komma fram.

Du ska även se till att:

  • Lock ska kunna öppnas av en person, vara framgrävda och vid behov utmärkta.
  • Väg och lock är snöröjda
  • Avstånd mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och slambrunn får inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.

Spola inte ner främmande föremål

Spola inte ner till exempel förpackningar, bindor, kondomer, tops, plastföremål, oljor eller lösningsmedel i toaletten. Främmande föremål kan ställa till besvär för din anläggning och försvåra tömningen.

Enskilt avlopp

För att anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd.

Anlägga enskilt avlopp

Latrinhämtning

Du som har torrdass får själva ta hand om latrinet. Det finns till exempel goda möjligheter att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden beviljas att kompostera latrin producerat på den egna fastigheten.

Minska kostnaden med sugslang

Alla avgifter för tömning av enskilda avlopp finns i kommunens avfallstaxa. Taxan är miljöstyrande och ska styra mot bland annat en förbättrad arbetsmiljö för renhållningspersonal, därför betalar du också för:

  • Slanglängder över 10 meter
  • Brunnslock som behöver lyftas vid tömning och väger mer än 15 kg eller brunnslock som vid tömning är vridbart och väger mer än 35 kg.

Du kan sänka din tömningskostnad genom att byta till ett lätt lock eller genom att anlägga en permanent eller tillfällig sugslang för att minska slangdragningslängden.

Kontakta renhållningen för mer information och för att boka konsultation på plats.

Tungt lock

Lock eller manlucka till avloppsanläggningen skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Högsta tillåtna vikt på lock och manlucka är 15 kg enligt Ale kommuns Föreskrifter om avfallshantering. Om locket öppnas genom att dras åt sidan får det väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 9 april 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen