Länk till startsidan

Kommunalt avlopp

Ale har ett avloppsreningsverk i Älvängen som tar emot och renar spillvatten från norra delen av kommunen. Spillvattnet från mellersta och södra delen av kommunen leds via ledningar till Gryaabs avloppsreningsverk Ryaverket på Hisingen i Göteborg.

Avloppsrening

Älvängens reningsverk tar emot och renar avloppsvatten från Alvhem, Skepplanda och Älvängen. Avloppsreningsverket har mekanisk, kemisk och biologisk rening.
Avloppsvattnet från Alafors, Nol, Nödinge, Bohus och Surte pumpas till Gryaab, Ryaverket i Göteborg.

Mekanisk rening

Mekanisk rening är det första steget i reningsprocessen och innebär att allt spillvatten passerar genom ett rensgaller, sandfång och en försedimenteringsbassäng. Först passerar avloppsvattnet ett rensgaller där föremål som inte ska finnas i ledningsnätet - så som tops, trasor, bindor, tamponger, kondomer, snus mm. fastnar. Nästa steg är att avloppsvattnet pumpas in i en bassäng med sandfång. Här sedimenterar sand, grus och andra partiklar och avskiljs från organiskt material. Partiklarna som sjunker till botten skrapas ihop och slammet sugs upp och körs till ett avfallsupplag.

Biologisk rening

Detta är den naturliga reningsprocessen där mikroorganismer, främst bakterier bryter ner organiskt material. Bakterierna koncentreras för att påskynda processen. Bakterierna livnär sig på det organiska materialet och klumpar ihop sig och bildar så kallade flockar som sedan kan avskiljas i sedimenteringsbassängen.

Kemisk rening

Det sista steget i reningsprocessen består av ett kemiskt reningssteg. I bassängen tillsätts en fällningskemikalie som gör att den lösta fosforn som finns i avloppsvattnet fälls ut och bildar flockar som sedan sjunker till botten. Slammet som sedimenterat i bassängen avvattnas och transporteras till godkänd mottagare. Där komposteras slammet och används sedan som anläggningsjord.

Det renade vattnet pumpas sedan ut i Göta älv för att återgå till kretsloppet.

Fel på kommunala VA-ledningar efter kl 16.30

SOS Alarm, telefon 031-703 14 37

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Fick du hjälp av informationen på sidan?Godkännande av datalagring (obligatorisk) * (obligatorisk)
Godkännande av datalagring (obligatorisk)

Uppdaterades: 24 november 2023
Informationsägare: Kommunikationsenheten