Länk till startsidan

Enskilt avlopp

Du som har en egen avloppsanläggning, så kallat enskilt avlopp, är själv ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för slamtömning av din tank.

Enskilt avlopp

När det inte är möjligt att ansluta en fastighet till det kommunala avloppsnätet behöver ett enskilt avlopp anordnas. Sådana anläggningar ska alltid tillståndsprövas av kommunens miljömyndighet så att de uppfyller de krav som gäller.

Enskilda avlopp kan vara utformade som markbäddar, infiltrationsbädd eller minireningsverk.

Kommunen bedriver även tillsyn av befintliga avloppsanläggningar och kontrollerar då att anläggningarna uppfyller dagens krav enligt gällande lagstiftning.

Avloppsvatten

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd föroreningar som bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp av avloppsvatten kan förorena dricksvatten samt orsaka övergödning och förorening av sjöar och vattendrag. Därför är det viktigt att rening av avloppsvatten fungerar på ett bra sätt.

Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet krävs rening i en så kallad enskild avloppsanläggning.

Hög eller normal skyddsnivå

Det ställs olika krav på reningen beroende på om avloppsanläggningen finns inom hög skyddsnivå eller normal skyddsnivå.

Inom hög skyddsnivå för miljöskydd behöver anläggningen rena minst 90 procent av BOD, 90 procent av fosfor och 50 procent av kväve.

Inom normal skyddsnivå för miljöskydd behöver anläggningen rena minst 90 procent av BOD och 70 procent av fosfor.

Olika typer av anläggningar

Vilken anläggning som är lämplig beror på de specifika förhållandena på platsen.

Information om hur du ansöker om eget avlopp Pdf, 2 MB.

För markbaserade lösningar som till exempel infiltrationsanläggningar, öppna markbäddar och många efterpoleringssteg till minireningsverk krävs noggrannare undersökning av markförhållandena.

Markbäddar med påkopplad WC godkänns endast med någon form av kompletterande fosforrening. Fosforreningen kan uppnås antingen genom kemisk fällning där en fällningskemikalie tillförs avloppsvattnet i huset eller med en efterföljande fosforfälla.

Tekniskt avancerande anläggningar som till exempel minireningsverk kräver mer skötsel. Du måste då kunna visa att anläggningen sköts som den ska för att den ska uppfylla kraven. Detta kan göras genom ett serviceavtal eller ett kontrollprogram som godkänts av Miljöenheten.

Tillstånd för anläggande av enskilt avlopp

Den som vill anlägga eller göra någon förändring i en enskild avloppsanläggning måste i förväg få tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. E-tjänst alternativt blankett för ansökan om tillstånd till enskilt avlopp hittar du i självservice.

Så här gör du

Bestäm dig för vilken anläggning du vill ha

Vilken typ av anläggning som är lämplig beror på de specifika förhållandena på platsen. Miljöenheten kan ge dig information om vilka olika typer av anläggningar som finns men du måste själv välja vilken anläggning du vill ha. Entreprenörer och sakkunniga kan ofta hjälpa till med förslag på olika anläggningar och utformning.

Fyll i ansökan och skicka in

Kontakta gärna oss om du har några frågor innan du skickar in ansökan. Det framgår i e-tjänsten och på blanketten vad som behöver bifogas med ansökan, till exempel situationsplan.

Ansökan enskild avloppsanläggning (e-tjänst) Länk till annan webbplats.

Ansökan enskild avloppsanläggning (blankett) Pdf, 1 MB.

Bedömning av ansökan

När ansökan kommer in till kommunen görs en bedömning av den föreslagna anläggningen och ett platsbesök utförs. Om vi behöver några kompletteringar kontaktar vi dig. Vi skickar även ansökan till personer som vi bedömer som berörda, till exempel grannar, så att de får möjlighet att inkomma med synpunkter.

Beslut fattas om tillstånd

Efter att vi har fått in all nödvändig information, har besökt platsen och gjort en bedömning om den föreslagna anläggningen uppfyller kraven så fattar vi ett beslut. Om uppgifterna i ansökan bedöms som godtagbara fattas ett beslut om tillstånd. Beslutet skickas i ett brev med ett delgivningskvitto som du ska skicka tillbaka till oss.

Nu kan du anlägga

Tänk på att anläggandet ska utföras av en sakkunnig person som innan anläggandet påbörjas ska ha tagit del av tillståndet samt ansökningshandlingarna. I vissa fall bör du avvakta med att påbörja anläggandet tills det vunnit laga kraft. Till exempel om berörda grannar har hörts i ärendet så får de också ta del av beslutet. De har då tre veckor på sig att överklaga beslutet innan det vinner laga kraft. Tillståndet är alltid tidsbegränsat och förfaller om inte anläggandet påbörjats inom 2 år eller färdigställts inom 5 år.

Slutbesiktning

Anläggningen måste slutbesiktigas innan den får tas i bruk. Minst två dagar innan din anläggning är färdigställd ska du kontakta oss för slutbesiktning. Då kontrollerar vi att anläggningen är utförd enligt tillståndet. Om det är en markbaserad anläggning ska den besiktigas innan den grävs igen.

Avgift för prövning av tillstånd

För handläggning av ansökan om enskilt avlopp uttas en avgift enligt taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Situationsplan

Med ansökan ska en situationsplan bifogas. På situationsplanen ska du rita in alla de saker som är av vikt när vi bedömer om det är möjligt att ge tillstånd i enlighet med din ansökan. Vanligtvis är detta:

  • Anläggningens placering och ledningsdragning
  • Egen och grannars dricksvattentäkter. Det ska även anges om brunnarna är borrade eller grävda.
  • Fastighetsgränser och tillfartsväg.
  • Eventuell utsläppspunkt, det vill säga var någonstans renat vatten ska släppas ut.
  • Uppställningsplats för slamsugningsfordon.

Kontakta oss för att få ut en karta i lämplig skala att rita in ovanstående på. Skicka förfrågan med fastighetsbeteckning via e-post miljo@ale.se.

Slamtömning

En slamavskiljare ska normalt tömmas en gång per år. I undantagsfall kan Samhällsbyggnadsnämnden bevilja förlängt tömningsintervall för slamavskiljare. Kontakta Miljöenheten om du vill veta mer.

Materialet i en fosforfälla ska normalt bytas vartannat år. Kommunen är ansvarig för tömning och bortforsling av materialet. Fastighetsägaren ansvarar för återfyllnad av material. Samhällsbyggnadsnämnden kan bevilja dispens årligen för byte av filtermaterialet. Fastighetsägaren ska då uppvisa provresultat på att filtret fortfarande har god funktion.

Tillsyn av befintliga avlopp

I Ale kommun finns det cirka 3000 enskilda avloppsanläggningar. Det är viktigt både för miljön och människors hälsa att avloppen uppfyller de lagkrav som finns. Bristfälliga avlopp bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag och riskerar också att sprida smittoämnen till badvatten och dricksvattenbrunnar.

Utsläpp av avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller dagens krav enligt gällande lagstiftning. Kommunen ansvarar för tillsyn på att kraven efterlevs på anläggningar som är dimensionerade för mindre än 200 personekvivalenter.

Vattenmyndigheten Västerhavet har i sitt åtgärdsprogram beslutat att Ale kommun ska prioritera sin tillsyn av enskilda avloppsanläggningar till de vattenförekomster där miljökvalitetsnormer överskrids och ställa krav på begränsade utsläpp av kväve och fosfor. Detta innebär att de flesta bristfälliga avloppsanläggningar i Ale kommun behöver vara åtgärdade 2025 för att miljökvalitetsnormerna skall kunna nås.

Vi gör tillsyn på de enskilda avloppsanläggningarna i kommunen. Tillsynen görs områdesvis och de avrinningsområden som inte når upp till god ekologisk status prioriteras. Målet är att varje år göra tillsyn på cirka 300 avloppsanläggningar vilket innebär att alla avloppsanläggningar i kommunen bör ha haft tillsyn inom en tioårsperiod. Syftet med tillsynen är att hitta de avlopp som inte lever upp till dagens krav på rening och att öka fastighetsägares kunskaper om risker med utsläpp av bristfälligt renat avloppsvatten samt informera om hur du sköter din anläggning på ett bra sätt.

För närvarande och kommande år prioriteras avrinningsområdena runt Grönån.

Så går tillsynen till

Inför tillsynen skickas ett informationsbrev ut till alla fastigheter i området där tillsynen ska utföras. Tillsammans med informationsbrevet skickas en enkät ut. I enkäten fyller du i uppgifter om din avloppsanläggning och hur du sköter om den. Om du har ett avlopp som är slutbesiktigat inom de senaste fem åren kommer vi inte göra tillsyn av din anläggning på plats.

I enkäten har du också möjlighet att själv bedöma om du anser att avloppsanläggningen lever upp till dagens krav eller ej utifrån bifogad information. Om du gör bedömningen att anläggningen inte uppfyller dagens krav så har du möjlighet att ange det och när du planerar att bygga en ny avloppsanläggning. Inget tillsynsbesök utförs då och ingen tillsynsavgift tas ut.

Några veckor innan tillsynsbesöket får du ytterligare ett brev med datum för besöket och mer information om själva tillsynen. Efter besöket får du ett brev med information om vad vi sett och vår preliminära bedömning. Du har alltid möjlighet att lämna synpunkter innan vi fattar ett beslut. Besluten är också möjliga att överklaga.

En avgift som är fastställd av kommunfullmäktige tas ut efter tillsynsbesöket. I avgiften ingår utöver besöket på plats, planering, utskick av brev, framtagande av arkivuppgifter, dokumentation av besöket, inspektionsrapport, bedömning av uppgifter från platsbesök och yttrande, beslut och uppföljning av beslutet.

Om du inte vet vad du har för avloppsanläggning kan du kontakta oss för att ta del av de uppgifter som finns i kommunens arkiv.

Husspekulant

I kommunens arkiv sparas den information som finns om enskilda avloppsanläggningar. Vill du veta vad en viss fastighet har för anläggning kan du därför höra av dig till oss och fråga efter uppgifter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon 0303-70 30 00

E-post kommun@ale.se

Öppettider

Måndag–fredag kl 08.00–16.30

Ytterligare telefontid tisdag kl 16.30–18.00

 

Postadress

Ale kommun

449 80 Alafors

Hitta hit

Ale torg 7, Nödinge

Uppdaterades: 23 juli 2024
Informationsägare: Samhällsbyggnadsförvaltningen